Úřední deska obce
10.12.2016 Záměr na výpůjčku nebytových prostor v kulturním domě  Starosta obce vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor v kulturním domě v Dobré Vodě v majetku obce, od 1.1.2017 do 31.12.2018. Účel výpůjčky: klub SDH. viz přiložený soubor.
9.12.2016 Veřejná vyhláška o opakovaném veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Bory Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů včetně zákona č . 350/2012 Sb. (dále "stavební zákon), pořizuje na žádost obce Bory Změnu č. 1 územního plánu této obce. Změna č.1 Územního plánu Bory (dálejen "změna ÚP") se týká katastrálního území Dolní Bory a Horní Bory. V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona Vám oznamujeme, že opakované veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Bory s odborným výkladem, se uskuteční:
v pátek 6. ledna 2017 ve 14:00 hod. na Obecním úřadu Bory
Viz přiložený soubor s celým textem...
8.12.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 16.12.2016 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
27.11.2016 Projednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda Městský úřad Velké Meziříčí , odbor výstavby regionálního rozvoje. jako úřad územního plánování oznamuje zahájení projednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda (dále jen ,.ÚP").
Návrh zadání ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 22. 12. 2016 v budově MěÚ Velké Meziříčí , kancelář č.322 a dále je zveřejněn v úplném znění na webových stránkách města Velké
Meziříčí www.velkemezirici.cz: http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap
14.11.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2016, které se bude konat dne 22. 11. 2016 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
14.11.2016 Valná hromada Mikroregionu Velkemezeříčsko - Bítešsko  V příloza pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, která se bude konat dne 1.12.2016 od 15.00 v koncertním sále JUPITER club Velké Meziříčí.
11.1.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 18.11.2016 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
29.10.2016 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou Tato rekonstrukce podléhá posuzování vlívů na žívotní prostředí dle zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlívů na žívotní prostředí.Dokumentace k záměru je k nahlédnutí na Obecním úřadu v dobré Vodě v úředních hodinách - každou středu od 18.00 - 20.00hod.
29.10.2016 Pozvánka na ustanovující zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ustanovující zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2016, se bude konat dne 1. 11. 2016 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
17.10.2016 Obecní zpravodaj č.3 / 2016  Obecní zpravodaj č.3 / 2016 k dispozici v sekci "Obecní zpravodaj".
8.10.2016 Volby Kraj 2016  V Dobré Vodě z celkového počtu 285 voličů volilo 128 voličů z toho byly dva hlasy neplané. Volební účast v Dobré Vodě 44,91%.
Výsledky voleb pro obec Dobrá Voda:
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.    47    37,30%
Česká str.sociálně demokrat.    23    18,25%
Komunistická str.Čech a Moravy    13    10,31%
ANO 2011    12    9,52%
Česká pirátská strana    12    9,52%
Občanská demokratická strana    4    3,17%
Moravané    4    3,17%
Starostové pro občany    3    2,38%
Koalice SPD a SPO    2    1,58%
ZMĚNA pro Vysočinu    2    1,58%
Starostové PRO VYSOČINU    1    0,79%
Úsvit s Blokem proti islamiz.    1    0,79%
Strana svobodných občanů    1    0,79%
Žijeme Vysočinou - TOP 09 a SZ    1    0,79%
29.9.2016 Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy.
23.09.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje Starosta obce Dobrá Voda podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční: dne 7. října 2016 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne 8. října 2016 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místa konání voleb a volební okrsky: OKRSEKč.l,  volební místnost: Zasedací místnost v kulturním domě, Dobrá Voda 103 pro voliče hlášentk trvalému pobytu v obci Dobrá Voda
21.09.2016 Nařízení Státní veterinární správy. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina nařizuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelého plodu z důvodu výskytu moru včelího plodu v katastrálním území Kundratice. Pro chovatele včel z tohoto vyplývá několik povinností, které jsou popsány v přiloženém nařízení.
15.9.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 20.9.2016 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
26.08.2016 E.ON - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (Pozemků) E.ON Česká Republika žádá vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického dostribučního zařízení. Ochranná pásma, vzdálenosti apod. vše viz příloha. Bližší info také na telefonu 566 655 742.

 
22.8.2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro konání voleb do zastupitelstev krajů. Pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. a 8.října 2016 , bude v obci Dobrá Voda vytvořen jeden volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č.103.
16.6.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2016, které se bude konat dne 21. 6. 2015 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
16.6.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 24.6.2016 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
6.6.2016 Valná hromada Mikroregionu Velkemezeříčsko - Bítešsko  V příloza pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, která se bude konat dne 29.6.2016 od 15.00 v koncertním sále JUPITER club Velké Meziříčí.
6.6.2016 Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet Obce Dobrá Voda za rok 2015 - dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
29.5.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání bylo provedeno dne 25. září 2015 jako dílčí přezkoumání a 27. května 2016 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodařeni. Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celá zpráva v příloze.
19.5.2016 Veřejná vyhláška oznámení aktualizace územně analytických podkladů ORP Velké Meziříčí. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje Vám tímto oznamuje, že v souladu s § 28 stavebního zákona pořizuje úplnou aktualizaci územně
analytických podkladů (dále jen "ÚAP") pro správní území ORP Velké Meziříčí.
19.5.2016 Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání s odborným výkladem proběhne
ve středu 15. června 2016 od 10:00 hod. v Kongresovém sálu Krajského úřadu Kraje Vysočina, budova B, Žižkova 57, Jihlava.
19.5.2016 Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Územního plánu Křižanov. Veřejné projednásí se uskuteční dne 16. června 2016 (čtvrtek) v 15:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Křižanov. Vše viz vyhláška v příloze.
4.5.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 13.5.2016 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
4.5.2016 Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dobrá Voda. Městský úřad Velké Meziříčí oznamuje zahájení projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Dobrá Voda. Územní plán Dobrá Voda nabyl účinnosti dne 6. 8. 2008. Projednávaný návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dobré Vody je zpracován za období 8/2008 - 3/2016.
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dobrá Voda je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 2. 5. 2016 do 2.6. 2016 v budově MěÚ Velké Meziříčí - kancelář č. 322.

http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap
http://www.velkemezirici.cz/images/stories/UzemniPlanovani/Zpravy%20o%20uplatnovani/Zpr%C3%A1va_o_uplat%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD_%C3%9AP_Dobr%C3%A1_Voda.pdf


 
4.5.2015 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015
.
24.04.2016 Nařízení Státní veterinární správy. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina nařizuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelého plodu. Pro chovatele včel z tohoto vyplývá několik povinností, které jsou popsány v přiloženém nařízení.
14.4.2016 Veřejná vyhláška Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního úřadu, oznamuje:
zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č.1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016.
24.3.2016 Konkursní řízení na místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Dobrá Voda Obec Dobrá Voda zastoupená starostou obce, Vladimírem Zástěrou vyhlašuje na základě § 166 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov.
Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitel elky školy a odborná kvalifikace podle § 5 a 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, organizační a řídící schopnosti.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 29. 4. 2016 na adresu Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 103, 59451 Křižanov.
19.3.2016 Změna územního plánu obce. V sekci "formuláře" doplněn formulář na návrh změny územního plánu obce.
19.3.2016 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Z důvodu plánovaných prací na zařízená distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a ravizních prací- bude přerušena dodávka elektrické energie dne:
pondělí 4.4.2016 od 11:15 do 13:15hod
Vypnutá oblast bude celá obec Dobrá Voda vyjma nových RD na severu obce.

 
9.3.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 18.3.2016 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
9.3.2016 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Závěrečný účet a hospodaření svazu za 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016.
24.2.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle § 124 odst.6 zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti společnosti: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16 586 Ol Jihlava, IČ:00090450, TSÚ Žd'ár nad Sázavou, Jihlavská I, 591 Ol Žd'ár nad Sázavou, podle ustanovení § 77 odst. I písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví přechodnou úpravy provozu:
komunikace:silnice II. tř, silnice lII tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí
v místě: údržby a opravy komunikace
termín: 1.4. 2016 - 31.3.2017
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci
24.2.2016 Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Bory Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů včetně zákona č . 350/2012 Sb. (dále "stavební zákon), pořizuje na žádost obce Bory Změnu č. 1 územního plánu této obce. Změna č.1 Územního plánu Bory (dálejen "změna ÚP") se týká katastrálního území Dolní Bory a Horní Bory. V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona Vám oznamujeme, že veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Bory s odborným výkladem, se uskuteční:
dne 17. března 2016 (čtvrtek) ve 14:00 hod. na Obecním úřadu Bory
Návrh Změny ÚP bude od 11. 2. 2016 do 28. 3. 2016 bude vystaven k veřejnému nahlédnutí.
Viz přiložený soubor s celým textem...
24.2.2016 Záměr prodeje části pozemku  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par. č. 210/1 o výměře cca 170 m2 v majetku obce Dobrá Voda.
Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
22.1.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 1.2.2016 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
26.11.2015 Rozhodnutí ohledně budování rybníku "Hluboký" Městský úřad Velké Meziříčí vydává povolení podle ustanovení § 8 odst. I písm. a) bod 2 vodního zákona a podle ustanovení § 67 a násled. správního řádu k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci na vodním díle: " Rybník Hluboký" v kraji Vysočina, okresu Žd'ár nad Sázavou, obci Dobrá Voda, katastrální území Dobrá Voda II Křižanova, na pozemcích p. č. KN 170112, KN 170119, KN 1701110, KN 1701113, KN 1701114, KN 1701116, KN 1701117, KN 1704/3, č.h.p. 4-16-02-0230. Veškeré detaily v příloze.
25.11.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 4.12.2015 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
19.11.2015 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dobrá Voda. V příloze naleznete návrh na rozpočet Základní a Mateřské školy v Dobré Vodě na rok 2016.
19.11.2015 Finanční správa. Termíny uzavření daňových pokladen na konci 2015 a otevření začátku roku 2016. Finanční správa ČR upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách finančních úřadů a jejich územních pracovišť v roce 2015 bude středa 16. prosince. Daňové pokladny budou opět otevřeny v pondělí 4. ledna 2016.
19.11.2015 Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, která se koná dne 8.12.2015 od 15.00hod v koncertním sále Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí.Program a návrh rozpočtu v příloze.
18.11.2015 Záměr na výpůjčku nebytových prostor v KD Starosta obce vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor v kulturním domě v Dobré Vodě v majetku obce, od 5. 12. 2015 do 31. 12. 2016. Účel výpůjčky: klub SDH Doba výpůjčky: od 5. 12. 2015 do 31. 12. 2016
18.11.2015 Návrh rozpočtu obce na 2016  V příloze naleznete návrh rozpočtu obce na rok 2016. Bude projednávám na příštím zasedání zastupitelstva obce.
17.11.2015 Valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Předsednictvo SVK Žďársko svolává VALNOU HROMADU na čtvrtek 26.11.2015 ve 8.30hodin do zasedací síně Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Navrhovaný program jednání naleznete v příloze.
5.11.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 13.11.2015 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
31.10.2015 Záměr na nájem plynárenského zařízení  Zveřejňujeme tímto záměr na nájem plynárenského zařízení "STL plynovod pro obytný soubor RD". STL 117,9 m a přípojky 11 ks o délce 78,45 m. Podrobné informace můžete získat v úřední hodiny na obecním úřadě.
24.10.2015 Zahájení vodoprávního řízení  Navrhovatelé: Miroslav Špaček, Dobrá Voda 114, 594 51 Křižanov a Dana Špačková, Dobrá Voda 114,59451 Křižanov, zastoupeni na základě plné moci Ing. Michalem Krejčím, Dlouhá 80, 594 51 Křižanov , podali dne 5.10.2015 na Městském úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami -k jejich vzdouvání a akumulaci a žádost o stavební povolení na stavbu vodního díla " Rybník Hluboký" na pozemcích p.č. KN 1701/2, KN 170119, KN 1701/10, KN 1701113, KN 1701114, KN 1701116, KN 1701/17, KN 1704/3 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova, o zařazení vodního díla do kategorie a o stanovení minimálního zůstatkového průtoku.
Stavba se nachází v extravilánu obce Dobrá Voda na zamokřené louce pod obcí. Je navržen průtočný rybník na DVT bezejmenném pravostranném přítoku Šipského potoka. Stavba je členěna na tyto objekty: SO Ol Vodní nádrž, SO 02 Hráz, SO 03 Spodní výpust', SO 04 Bezpečnostní přeliv.
22.10.2015 Nové doklady  Městský úřad Velké Meziříčí upozorňuje občany, kterým končí platnost občanského průkazu v roce 2015 nebo v lednu 2016, aby si o nový doklad požádali co nejdříve (vydání nového dokladu trvá zhruba 30 dní). Dne 15. prosince 2015  nastane odstávka systémů a v termínu od 15. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze podat žádost o nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji ani občanský průkaz předat. Podobně to bude i na úseku cestovních pasů.
30.9.2015 Záměr prodeje pozemku. Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par. č. 72 o výměře 78 m2 (viz snímek katastrální mapy) v majetku obce Dobrá Voda. Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
17.9.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 25.9.2015 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
10.9.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav. údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 24.9.2015 od 07:30 do 9:15
Vypnutá oblast: nová lokalita RD od parc.č.831/18 a 831/9 po konec
3.9.2015 Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa Z důvodu letošních mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (především účinků sucha a extrémních teplot v lesních porostech) došlo k velkému rozvoji kůrovců a i přes zodpovědný přístup většiny z Vás bohužel dosud nepodařilo odvrátit nebezpečí rozsáhlé kůrovcové kalamity. Proto vás žádáme o důsledné a opakované provádění kontrol svého lesního majetku za účelem zjištění výskytu a rozsahu napadení stromů kůrovci.
Vzhledem ke skutečnosti, že celý systém ochrany proti těmto i dalším hmyzím škůdcům je založen především na prevenci, je nezbytně nutné provádět v souladu s lesním zákonem včas a důsledně zejména tato opatření :
1. včas likvidovat veškerou pro kůrovce atraktivní dřevnl hmotu, vhodnou pro jejich namnožení (zlomce, vývraty, silně oslabené a usychající jedince)
2. důsledně vyhledávat a včas vhodným způsobem asanovat dřevní hmotu již kůrovci napadenou (nejlépe provést okamžité vytěžení stromů a jejich odvoz z lesa, popř. provést odkornění a spálení kůry, nebo chemické ošetření dřevní hmoty)
3. dočišťovat ohniska žíru pomocí lapáků, otrávených lapáků, nebo feromonových lapačů
 
14.8.2015 Vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha podle §5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č.2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Viz příloha rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha. Zakazuje se:
  • spalování hořlavých látek v zastavěném i nezastavěném území
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky na místech, kde hrozí jejím použitím vznik požáru.
14.8.2015 SUCHO - informace a doporučení obcím  Viz příloha dopis Kraje Vysočina ohledně suchého počasí.
5.8.2015 Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připominek a námitek.
4.8.2015 Povodí Moravy - informace  Informační zpráva o situaci ze dne 27. 7. 2015, 12:00 hod. viz také www.pmo.cz
27.7.2015 Městys Křižanov:  Vážení starostové okolních obcí, městys Křižanov v rámci projektu revitalizace zeleně, vysázel na místním hřbitově novou zeleň podél zdí hřbitova. Na tuto zeleň čerpáme dotaci z ministerstva životního prostředí. Realizace se nám blíží ke konci a my s hrůzou zjišťujeme, že se nám nová zeleň ztrácí. Bohužel občané, kteří mají hrobová místa u hřbitovní zdi, nám novou zeleň vytrhávají. Proto bych Vás ráda požádala o vyhlášení v rozhlase a vyvěšení na úřední desce. Podle matriky evidence hrobových míst jsou tito občené dohledatelní. Žádáme tyto občany, aby habry dosadily zpět, jinak s nimi bude zahájeno správní řízení. Občané mají zaplaceno pouze hrobové místo a nesmí zasahovat do majetku městyse.
Marie Smejkalová
8.7.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 17.7.2015 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
25.6.2015 Záměr prodeje pozemku. Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par. č. 1847 o výměře cca 16 m2 v majetku obce Dobrá Voda. Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
25.6.2015 Záměr prodeje pozemku. Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par. č. 210/1 o výměře cca 20 m2 v majetku obce Dobrá Voda. Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
25.6.2015 Záměr prodeje majetku Zveřejňujeme tímto záměr na prodej nepotřebného majetku - travní traktor. Zájemci se mohou informovat do 8. 7. 2015 na obecním úřadě nebo u p.
Jaromíra Kubiše. Pro přihlášené bude připravena společná prohlídka majetku a stanoven termín pro podání nabídek. Majetek bude prodán nejvyšší nabídce.
17.6.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2015, které se bude konat dne 23. 6. 2015 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
17.6.2015 Kotlíkové dotace v Kraji VYSOČINA V rámci Operačního programu životní prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu kotlů na tuhá paliva pro domácnosti. Tyto prostředky budou jednotlivým domácnostem poskytovány prostřednictvím Kraje Vysočina. Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za:
• Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 %
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) - dotace nejvýše 75 %
• Plynový kondenzační kotel - dotace nejvýše 75 %
• Tepelné čerpadlo - dotace nejvýše 75 %
Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů. Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč. Pro nastavení systému financování prosíme o vyjádření předběžného zájmu/nezájmu na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky
Kontaktní osoby:
Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563; 724650 194
Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564602532; 724650144
17.6.2015 ÚZSVM - oznámení o výběrovém řízení - prodej majetku.  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno - oznámení o výběrovém řízení čís. BZR/15/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jemuž podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ust. § 21 a násI. vyhlášky Ministerstva financí č 62/2001 Sb., po splnění všech zákonných podmínek: vyhlašuje dne 8.prosince 2014
výběrového řízení na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky
Prodávaný majetek:
1. stavební parc.č. 96, výměra 723 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba Dobrá Voda, č.p. 84, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č: St. 96
2. pozemková parc. č. 1820/1, výměra 984 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond
3. pozemková parc. č. 1823, vymera 32 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond
Minimální kupní cena nemovitých věcí činí 432.000,00 Kč, cena movitých věcí je pevná a činí 2.000,00 Kč.
Termín podání nabídek do 15.7.2015
10.6.2015 Město VM - vyhlášený záměr. Rada města Velké Meziříčí se na své schůzi dne 3.6.2015 usnesením č.478/RM/2015 usnesla vyhlásit záměr na zadání zpracování lesních hospodářských osnov pro území lesního hospodářského celku Nové Město na Moravě ve správním obvodu města Velké Meziříčí. Osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů. Více viz přiložený soubor.
10.6.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 19.6.2015 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
7.6.2015 Přezkoumání hospodaření obce Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda. Přezkoumáni bylo provedeno dne 25. listopadu 2014 jako dílčí přezkoumáni a 12. května 2015 jako konečné přezkoumáni na základě žádosti obce.
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
  • Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2014.
  • Rozvaha - sestaveno k 31.12.2014
  • Přílohy
7.5.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2015, které se bude konat dne 12. 5. 2015 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
2.5.2015 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014.
2.5.2015 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2015. Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje že ode dne 30.4.2015 do dne 1.6.2015 je na všech územníách pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti daň z nemovitých věcí na rok 2015.
27.4.2015 ÚZSVM - oznámení o výběrovém řízení - prodej majetku.  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno - oznámení o výběrovém řízení čís. BZR/10/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jemuž podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ust. § 21 a násI. vyhlášky Ministerstva financí č 62/2001 Sb., po splnění všech zákonných podmínek: vyhlašuje dne 8.prosince 2014
výběrového řízení na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky
Prodávaný majetek:
1. stavební parc.č. 96, výměra 723 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba Dobrá Voda, č.p. 84, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č: St. 96
2. pozemková parc. č. 1820/1, výměra 984 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond
3. pozemková parc. č. 1823, vymera 32 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond
Minimální kupní cena nemovitých věcí činí 540.000,00 Kč, cena movitých věcí je pevná a činí 2.000,00 Kč.
Termín podání nabídek 20.05.2015 15:00
Více viz přiložený soubor či odkaz:
http://www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku/budovy-stavby/detail/stav-parc-c-96-soucasti-stavba-cp-84pozparcc-18201-a-1823-vse-v-kudo-21840/
11.3.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 20.3.2015 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
6.3.2015 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Závěrečný účet, střednědobý výhled, návrh rozpočtu na rok 2015 a pozvánka na valnouh hromadu dne 26.3.2015.
6.3.2015 Oblastní charita - Žďár nad Sázavou vypisuje výběrové řízení pro zařízení Charitní ošetřovatelská služba - Pobočka Velké Meziříčí na tyto pracovní pozice:
Zdravotní sestra na pracovní smlouvu - 1,0 úvazku
Zdravotní sestra na dohodu o pracovní činnosti
Uzávěrka přihlášek 12.3.2015, nástup březen/duben 2015, Informace a dotazy: Anna Janů: 777755435
3.3.2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu obce na rok 2015.
11.2.2015 Daň z příjmů - informace pro veřejnost  Informace pro veřejnost k problematice podávání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2014. Další informace naleznete na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.
26.1.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2015, které se bude konat dne 27. 1. 2015 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
14.1.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 23.1.2015 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
14.1.2015 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišt'ovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje'"
Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEAlGG_koncepce pod kódem
koncepce MZP199K.
9.1.2015 Záměr pronájmu pohostinství. Starosta obce vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě v Dobré Vodě - pohostinství, v majetku obce, od 1.2.2015. Písemné žádosti je možné doručit na adresu obecního úřadu nejpozději do 22.1.2015.
2.1.2015 Národní plán povodí Dunaje Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišt'ovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje". Text oznámení koncepce je k dispozici i v Informačním systému SEA na internetové stránce
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100 koncepce pod kódem koncepce MZP196K.
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one