Změna č.1 Územního plánu Dobrá Voda

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, jako pořizovatel podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších  předpisů  (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2006 Sb.,  správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRÁ VODA.

Vzhledem k rozsahu a členění dokumentace na grafickou a textovou část není možné vyvěsit na úřední desce úplné znění opatření obecné povahy – Změna č. 1 Územního plánu Dobrá Voda. Do úplného znění je možné nahlédnout:

▪ na webové stránce http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-planyve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici,

▪ na MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, 

▪ na Obecním úřadě Dobrá Voda.


Verejna-vyhlaska-Zmena-c.1-uzemniho-planu-obce-Dobra-Voda.pdf