Závěrečný účet obce za rok 2021

V příloze schválený závěrečného účtu obce za rok 2021. Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 29. 3. 2022. Bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Schváleno zastupitelstvem obce dne 6.6.2022.

Závěrečný účet obce za rok 2021

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

Výkaz zisku a ztráty 

Rozvaha k 31.12.2021 

Příloha

Fin 12 2021