Závěrečný účet obce za rok 2020

V příloze naleznete schválení závěrečného účtu obce za rok 2020. Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 6. 5. 2021. Bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Schváleno zastupitelstvem obce dne 11.6.2021.

Závěrečný účet obce za rok 2020

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha k 31.12.2020

Příloha

Fin 12 2020