5.6.2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2021, které se bude konat dne 15. 6. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz příloha. Podkladové materiály na toto jednání lze nalézt zde.
4.6.2021 Výlukové jízdní řády od 7.6 - 13.6.2021. V týdnu od 7. do 13. června 2021 bude zastávka autobusů v naší obci dočasně přemístěna ke kulturnímu domu. Autobusy se zde budou otáčet, proto je nutné mít tento prostor zcela volný a neparkovat zde. Výlukové jízdní řády linek 840207 a 840208 jsou zveřejněny na stránkách obce, jízdní řád linky 840201 (ranní spoj do Křižanova v 7:00 hod.) zůstává beze změn (zastávka ale u KD).
V tomto týdnu budou přes naši obec projíždět také autobusy linky Bory - Velké Meziříčí. Tyto zde nebudou zastavovat.
Od 14. do 30. června bude zastávka opět na obvyklém místě. Autobusy budou v tomto období jezdit přes Vídeň v platném jízdním řádu (ostatním automobilům bude průjezd Vídní zakázán).
3.6.2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 11.6.2021 od 19:00hod v sále KD. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
2.06.2020 Uzavírky silnice v okolí Dobré Vody, především uzavírka obce Vídeň. Níže naleznete vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k řešení uzavírky „Vídeň - odkanalizování obce“. Jak je uvedeno v přiloženém vyjádření, v dané oblasti se plánuje velké množství uzavírek a konkrétní řešení se bude upravovat dle aktuální situace. Zhotovitel je povinen označit prostor pro dočasně přemístěné zastávky dle platných předpisů a norem na dopravní značení.
V současné době se zpracovávají návrhy výlukových jízdních řádů.
1.06.2020 Valná hromada Mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko. V příloze naleznete pozvánku na Valnou hromadu MIKROREGIONU VELKOMEZIŘÍČSKO – BÍTEŠSKO, která se uskuteční dne 17.6.2021 od 15.00 hod. v koncertním sále Jupiter Club ve Velkém Meziříčí. Dále dokumenty, týkající se účetní uzávěrky (Návrh závěrečného účtu za rok 2020, Zprávu a výsledek o přezkoumání hospodaření za rok 2020).
26.5.2021 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Rozpočetové opatření č.3-2021.
22.5.2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 Přezkoumání bylo provedeno dne 25. srpna 2020 jako dílčí přezkoumání a dne 6. května 2021 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce. Výsledek: Při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 
22.5.2021 Závěrečná účet obce za rok 2020 - návrh - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 a přílohy k tomu určené
20.5.2021 Záměr na prodej obecního pozemku - Zveřejňujeme tímto záměr na prodej obecního pozemku par. č. 210/13 o výměře 102 m2 (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova. Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
18.5.2021 Provozní řád víceúčelového hřiště Dobrá Voda. Tento provozní řád vydává obec Dobrá Voda za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu, a využívání volného času zejména dětí a mládeže v obci Dobrá Voda a jeho blízkém  okolí.
6.5.2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 14.5.2021 od 19:00hod v sále KD. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
2.5.2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2021, které se bude konat dne 11. 5. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz příloha. Podkladové materiály na toto jednání lze nalézt zde.
2.5.2021 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Rozpočetové opatření č.2-2021.
29.4.2020 Očkovací centrum COVID-19 ve Velkém Meziříčí. Velkomeziříčské očkovací centrum v těchto dnech registruje zájemce o očkování proti nemoci covid-19. Přihlásit se k očkování můžete na webu Ministerstva zdravotnictví: https://registrace.mzcr.cz/  První očkovací den v Jupiter clubu proběhne 6. května, za dalších 14 dní se bude očkování opakovat. V případě zvýšeného zájmu se frekvence zvýší.
Více informací také na: Město Velké Meziříčí - Očkování covid-19 (velkemezirici.cz)
29.4.2020 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce.
22.4.2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021. Ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v úředních hodinách po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam  čj. 672508/21/2900-11460-709759, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
22.4.2021 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020.
8.4.2021 Odečty elektroměrů - V pondělí 12. dubna budou v naší obci probíhat odečty elektroměrů. Z důvodů koronaviru žádáme občany, kteří mají elektroměry doma, a tudíž nejsou přístupné, aby jejich stavy napsali a vylepili na viditelné místo, např. na dveře nebo vrata, aby nedošlo ke kontaktu s odečítači. Případně je možné nahlásit stav elektroměru na telefon 603 910 351.
10.4.2021 Uzavírka silnic - Opravou silnic v rámci rekonstrukce železnice Křižanov – Sklené nad Oslavou projdou celkem tři úseky v okolí Křižanova.
  • 12. a 13. dubna řidiči neprojedou z hlavní komunikace od Kozlova ke křižanovskému nádraží.
  • 12. do 15. dubna se uzavře silnice od Skleného nad Oslavou do Radenic.
  • 16. do 18. dubna bude z důvodu opravy vozovky úplná uzavřena silnice číslo III / 36051 od kulturního domu v Dobré Vodě po silo. Změny v jízdních řádech autobusů nejsou dosud zpracované.
8.4.2021 Obec Kundratice - Obecní úřad Kundratice nabízí k pronájmu prostory bývalé prodejny potravin v budově kulturního domu. Jedná se o 74 m² plochy, z toho 43 m² prodejna a 30 m² sklad. Výše nájmu bude stanovena dohodou. Účelem pronájmu je prodej potravin a smíšeného zboží. Podrobnosti sdělíme na obci v úředních hodinách každou středu od 16.00 do 18.00 hodin nebo na telefonním čísle 734 559 099. Petr Pávek - starosta obce Kundratice, Úvodní stránka - obec-kundratice.cz (obec-kundratice.cz)
8.4.2021 Záměr na prodej obecního pozemku - Zveřejňujeme tímto záměr na prodej obecního pozemku par. č. 929/2 – ostatní plocha o výměře 651 m2 (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova. Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
8.4.2021 Sčítání lidu 2021 - Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné
30.3.2021 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Rozpočetové opatření č.1-2021 a materiály schválená valnou hromadou - rozpočet na rok 2021, střednědobý výhled a zavěrečný účet.
25.3.2021 Veřejná vyhláška - aktualizace územně analytických podkladů   Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, Vám tímto oznamuje, že pořizuje úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP“) pro správní území ORP Velké Meziříčí.
Návrh V. úplné aktualizace ÚAP je vystaven na webové adrese: https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady 
25.3.2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 1.4.2021 od 19:00hod v sále KD. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
12.3.2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2021, které se bude konat dne 23. 3. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz příloha. Podkladové materiály na toto jednání lze nalézt zde.
11.3.2021 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočet na rok 2021
1.3.2021 Nařízení města VM - parkování  Město Velké Meziříčí vydává Nařízení č. 1/ 2021 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti města Velké Meziříčí.
19.2.2021 Lesní hospodářská evidence  Upozorňujeme, že každý vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci. Pro připomenutí:
§ 40
(1) Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech.
(2) Souhrnné údaje uvedené v odstavci 1 předá vlastník lesa orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok.
(3) Obsah, způsob vedení a předávání údajů lesních hospodářských evidencí uvedených v odstavci 1 orgánu státní správy lesů stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289)

V příloze formulář, který je zapotřebí vyplnit a předat na státní správu. Většina čerpá finanční příspěvky z NV č. 30, proto by bylo vhodné tento formulář státní správě předat - formulář viz níže (příloha). Ohledně odborné pomoci apod lze využít: Martina Lukášková, revirník OSL, e-mail: martina.lukaskova@lesycr.cz, tel: 956 154 105
12.2.2021 Záměr prodeje pozemků  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej obecního pozemku par.č. 210/18 o výměře 73m2 v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova. Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
12.02.202 Záměr obce na propachtování pozemků. Starosta obce vyhlašuje záměr na propachtování pozemků ve vlastnictví obce Dobrá Voda u Křižanova parcelní číslo 1701/11 o výměře 1471 m2.
11.2.2021 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.7-2020
29.1.2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 5.2.2021 od 18:00hod v sále KD. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
29.1.2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2021, které se bude konat dne 9. 2. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz příloha. Podkladové materiály na toto jednání lze nalézt zde.
21.1.2021 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.6 a č.7 - 2020. A zveřejnění rozpočtového provizoria na rok 2021.
19.1.2021 Prohlášení hejtmana Kraje VYSOČINA k očkování  - Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka k očkování proti nemoci COVID-19 - viz také www.kr-vysocina.cz. V příloze také informační leták Ministerstva zdravotnictví, který je v originále přístupný na: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.
.
11.1.2021 Informace a novinky z CZP Žďár nad Sázavou - Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. informuje že z důvodu vážné epidemiologické situace máme do konce ledna otevřeno pro klienty v tyto dny: Pondělí: 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00, Středa: 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00, v ostatních dnech mohou klienti volat na služební mobil: 605 353 612. Dále poskytuje půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one