24.3.2020 Hasiči, info k COVID-19 Hasičský  záchranný  sbor  ČR  na  svých  webových  stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus  COVID  19 – videoinformace,  rady  a doporučení“.
Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.
24.3.2020 Doporučení MZČR k používání ochranných pomůcek Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o použivání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID-19. V příloze je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů.
19.3.2020 SDH - zajištění nakupů v době karantény Vzhledem k nařízené karanténě a zvýšenému nebezpečí nákazy pro starší spoluobčany, Sbor dobrovolných hasičů Dobrá Voda nabízí zajištění nákupu a rozvozu potravin, drogerie a léků pro starší spoluobčany obce a pro nemocné, co musí zůstat doma kvůli nebezpečí nákazy.
Služba bude poskytována od pondělí do pátku. Objednávky hlaste prosím telefonicky každý den dopoledne v době od 8:00 do 10:00 na tel. čísle 727972411. Ten samý den proběhne nákup a v odpoledních hodinách bude doručen na nahlášené adresy.
Vzhledem ke komplikacím při placení, bude nákup dočasně pořízen z hasičského fondu. Následné vyúčtování proběhne po skončení karantény. Pokud by ovšem byla karanténa velmi dlouhá a cena by narůstala, proběhlo by alespoň částečné vyúčtování dříve. Pokladní lístky budou samozřejmě předávány s nákupem. Nákup bude probíhat pravděpodobně ve Velkém Meziříčí (Billa, Kaufland), popřípadě v Křižanově. Dle možností nakupujícího člena SDH Dobrá Voda.
Prosíme o hlášení jasné specifikace zboží. Upozorňujeme, že se jedná o službu poskytovanou členy SDH Dobrá Voda zcela zdarma a dobrovolně pro starší spoluobčany obce.
19.3.2020 Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na Q2 2020. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko ve smyslu zákona 250/2000 Sb. přijalo rozhodnutí, aby se po určitou dobu, nejdéle po období II.Q 2020, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko řídil pravidly ro zpočtového provizoria, tj. čerpání je povoleno ve výši 50% výdajů k loňské skutečnosti, mimo investičních nákladů, které mohou být čerpány neomezeně.
16.3.2020 Valná hromada SVK Žďársko - ZRUŠENA Na základě usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášeného nouzového stavu (z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2), jehož součástí je zákaz akcí s účastí nad 30 lidí na dobu nejméně jednoho měsíce (počínaje dnem 12. 3. 2020), tímto oznamujeme, že se ruší konání valné hromady SVK Žďársko, která se měla konat dne 26. 3. 2020.
16.3.2020 Informace ohledně bohoslužeb Vážení farníci, na základě vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření, vás chci informovat, že se DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ KONÁNÍ VŠECH MŠÍ SVATÝCH.
Na tuto dobu uděluje biskup Vojtěch Cikrle výjimku od osobní účasti na nedělní mši svaté a vyzývá ke sledování přenosů bohoslužeb na televizi Noe, případně k poslechu na rádiu Proglas.
Pokud máte možnost, sledujte aktuality na webových stránkách farnosti: www.farnostkrizanov.cz V případě nejasností volejte: 733 742 732.
V modlitbě o. Václav
15.3.2020 Mimořádná opaření MZČR, usnesení vlády ČR  Usnesení vlády ČR a další dokumenty vydané MV v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.
Vzhledem k neustále se měnící situaci, prosím sledujte nejčerstvější informace přímo do Ministerstva zdravotnictí: http://mzcr.cz/ případně nové internetové stránky zřízené kvůli onemocnění COVID-19: https://koronavirus.mzcr.cz/
12.3.2020 Vyhlášení nouzového stavu V příloze naleznete usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
12.3.2020 Mimořádná opartření MZČR a bohoslužby Vážení farníci, na základě vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření, vás chci informovat, že se ruší konání páteční i nedělní mše svaté.
Po dobu trvání mimořádných opatření uděluje biskup Vojtěch Cikrle výjimku od osobní účasti na nedělní mši svaté a vyzývá ke sledování přenosů bohoslužeb na televizi Noe,  případně k poslechu na rádiu Proglas. Pokud máte možnost, sledujte aktuality na webových stránkách farnosti: www.farnostkrizanov.cz V případě nejasností volejte: 733 742 732.
V modlitbě o. Václav
11.3.2020 Mimořádná opartření MZČR a bohoslužby Vzhledem k mimořádným preventivním opatřením Ministerstva zdravotnictví týkajících se šíření koronaviru pan farář informuje:
- Pouť Nový Jeruzalém, která se měla konat tento čtvrtek v křižanovském kostele, je zrušena!
- Ohledně konání nedělních mší svatých Vás budu informovat ve čtvrtek.
Prosím, pokud máte možnost, abyste sledovali aktuality na webových stránkách farnosti: www.farnostkrizanov.cz
V případě nejasností volejte: 733 742 732.
V modlitbě o. Václav
11.3.2020 Valná hromada SVK Žďársko Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko svolává VALNOU HROMADU dne 26. 3. 2019 v 9.00 hodin (8.30 - 9.00 hodin prezence) do kongresového sálu HOTELU JEHLA ve Žd'áře nad Sázavou. Plánovaný program jednání, závěrečný účet, návrh rozpočtu na rok 2020, výhled výdajů SVK a zpráva o výsledku hospodaření v příloze.
11.3.2020 Uzavírka silnice na Křižanov. Vylukové jízdní řády autobusů, platné od 14.3. 2020 do 27. 3. 2020. Přehled organizace dopravy.
20.2.2020 Uzavírka silnice na Křižanov. Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, sděluje k akci "Rekonstrukce traťoveho ůseku Křižanov - Sklené nad Oslavou" následující:
V uzavřených úsecích v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) dopravce ZDAR, s.r.o (linka 840201, 840207, 840208)
Návr řešení:
Upraveno dle upravených termínů realizace:
17.2 - 13.3.2020 (častečná uzavírka) - umožněn průjezd VLOD bez omezení
14.3. - 27.3.2020 (úplná uzavírka)
Tady je spusty změn. Zastávky "Křižanov"škola", "Dobrá Voda" žel. přejezd", "Dobrá Voda" - nebudou dočasně obsluhovány. spoj 6 linka 840201 - obec Dobrá Voda nebude obsluhována. Obsluhu musí zajistit zhotovitel stavby. Stavba zajistí obsluhu se společností Zdar a.s.. Jedná se o zajištění dojížďky dětí z Dobré Vody do Křižanova.
Prosím přečtěte si přiloženou komunikaci.
28.3 - 30.6.2020 (častečná uzavírka) - umožněn průjezd VLOD bez omezení
 
13.2.2020 Záměr prodeje pozemku  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebního pozemku par.č. 825/6 o výměře 1192m2.. (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
13.2.2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci   Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti společnosti: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., stanoví přechodnou úpravy provozu:
komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí
v místě: údržby a opravy komunikace
termín: 1.4. 2020 – 31.3.2021
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci
spočívající v umístění dopravního značení dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a stanoviska příslušného orgánu Policie České republiky-Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor služby dopravní policie, pod č.j. KRPJ-124770-1/ČJ-2019-1600DP-AUG ze dne 19.11.2019.
30.1.2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 6.2.2020 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
29.1.2020 Uzavírka silnice. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 16.10.2019 žádost, o povolení uzavírky a zvláštního užívání silnice č.III/36051 v k.ú. Dobrá Voda, s požadovaným tennínem:
17.2. - 13.3. 2020 částečná uzavírka
14.3. - 27.3. 2020 úplná uzavírka
28.3. - 30.6.2020 částečná uzavírka

Uzavírka úplná-popis:
Silnice v místě jejího podjezdu pod železniční dráhou v blízkosti vlakového nádraží Křižanov v k.ú. Dobrá Voda. bude uzavřena v rámci rekonstrukce železnice. Délka uzavírky 50 m.
Nařízená objížďka: Po silnicí: I/37, II/360, III/36049, II/390 v k.ú.: Dobrá Voda, Křižanov, Martinice, Mostiště, Vídeň. Délka objížďky 16,8 km
Uzavírka částečná popis:
Provoz v úseku silnice č. III/36051 v místě jejího podjezdu pod železnicí v k.ú. Dobrá Voda bude pouze po jednom jízdním pruhu střídavě řízen pomocí SSZ.
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one