Úřední deska obce 2019
30.12.2019 Rozpočtová opatření č.10 obce Dobrá Voda. V příloze naleznete rozpočtové optaření č.10 2019 - poslední změna rozpočtu obce Dobrá Voda v roce 2019.
23.12.2019 Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na Q1 2020. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko ve smyslu zákona 250/2000 Sb. přijalo rozhodnutí, aby se po určitou dobu, nejdéle po období I.Q 2020, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko řídil pravidly ro zpočtového provizoria, tj. čerpání je povoleno ve výši 50% výdajů k loňské skutečnosti, mimo investičních nákladů, které mohou být čerpány neomezeně.
23.12.2019 Rozpočtová opatření SVK Žďársko č.9 a č.10  2019. V příloze naleznete rozpočtová optaření č.9 a č.10 2019 Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
18.12.2019 Záměr výpůjčky nebytových prostor  Starosta obce vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor v kulturním domě v Dobré Vodě v majetku obce, od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2021.
18.12.2019 Záměr prodeje části pozemku  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par.č. 2182/1 o výměře cca 72,17m2. v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova. Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
15.12.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
15.12.2019 Obecně závazné vyhlášky  Zastupitelstvo obce dne 13.12.2019 na svém zasedání schválilo tři vyhlášky - poplatek ze psů, nakládání s odpady a poplatek za odpady. Ve zkráceném znění, poplatky pro rok 2020 jsou následující:
Poplatek ze psů 50Kč/pes/rok
Poplatek za odpady ve výši 500Kč/osoba
Vše viz "Vyhlášky" - vlevo v menu
5.12.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 13.12.2019 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
2.12.2019 Památná místa Dobré Vody. Do místní knihovny byla dodána složka o památných místech Dobré Vody. Složka obsahuje fotografie a stručný popis. Pořízeno ve spolupráci obecního úřadu,knihovny a KDU-ČSL. Zveme všechny občany,kteří mají zájem k návštěvě knihovny.
27.11.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu MR VMB na rok 2020  Rozpočet Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko na rok 2020 je zveřejněn na webových stránkách www.mikroregionvmb.cz. Do listinné podoby rozpočtu je možno nahlédnout v kanceláři mikroregionu, Náměstí 17, Velké Meziříčí
24.11.2019 Rozpočtová opatření SVK Žďársko č.8 2019. V příloze naleznete rozpočtová optaření č.8 2019 Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
23.11.2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020. V příloze naleznete návrh rozpočtu obce na rok 2020.
6.11.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 15.11.2019 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
6.11.2019 Rozpočtová opatření SVK Žďársko č.7 2019. V příloze naleznete rozpočtová optaření č.7 2019 Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
1.11.2019 Valná hromada Mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko. V příloze naleznete pozvánku na Valnou hromadu, která se koná dne 21. 11. 2019 od 15.00hod ve Velkém Meziříčí, Jupiter Club
27.10.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2019, které se bude konat dne 5. 11. 2019 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.
Navržený program jednání a veškeré podklady viz.: https://samosprava.kr-vysocina.cz/zastupitelstvo
20.10.2019 Záměr na propachtování rybníka Starosta obce vyhlašuje záměr na propachtování rybníka „Demač", parc.čís. 1818, v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova  o výměře 8 150,-m2 od 1.1.2020. Písemné žádosti je možné doručit na adresu obecního úřadu do 11. 12. 2019.
3.10.2019 Zasedání předsednictva SVK Žďársko Usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko, jež se konalo dne 26. 9. 2019.
3.10.2019 Rozpočtová opatření SVK Žďársko č.6 2019. V příloze naleznete rozpočtová optaření č.6 2019 Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
27.9.2019 E-on přerušení dodávky elektrické energie. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 25.10.2019 od 07:30 do 14:30hod.
Vypnutá oblast: Obec Dobrá Voda odběratelská trafostanice Dobrá Voda ACTI BOYS (č. 201020) Odběratelská trafostanice Dobrá Voda družstvo (č. 200139)
26.9.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 4.10.2019 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
26.09.2019 Stavební povolení, silnice Vídeň - Křižanov. Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, speciální jako stavební úřad věcně příslušný, ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení ze dne 2.8.2019, kterou podal Kraj Vysočina, a na základě provedeného řízení vydává stavební povolenína stavbu: III/36051 Křižanov -Vídeň.
Stavba  obsahuje: opravu úseku silnice III/36051, procházejícího obcemi Křižanov, Dobrá Voda a Vídeň. Začátek úseku je v km. 0,000 v ulici Za Branou v Křižanově v místě napojení na silnici I/37, konec úpravy je v km. 5,55896 v obci Vídeň v místě napojení na silnici III/36049. Celková délka opravy je 5,55896 km, základní šířka vozovky je 5,0 –6,0m, vmístech rozšíření až 8,9m, šířka nezpevněných krajnic je 0,50m. Stavba je koordinována s návrhy nových nebo rekonstruovaných chodníků v obcích Křižanov, Dobrá Voda a Vídeň.
4.09.2019 Rozpočtová opatření SVK Žďársko č.5 2019. V příloze naleznete rozpočtová optaření č.5 2019 Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
2.9.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2019, které se bude konat dne 10. 9. 2019 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz.: https://samosprava.kr-vysocina.cz/zastupitelstvo
22.8.2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah vydává na základě výsledku provedeného stavebního řízení stavební povolení pro stavbu dráhy: “Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)“
Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ:70994234
14.8.2019 Kraj - Veřejná vyhláška Oznámení veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
11.8.2019 Záměr prodeje části pozemku  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par.č. 2182/13 o výměče cca 1m2. (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova. Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
9.08.2019 Oznámení o zaháhejí stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Dne 2.8.2019 podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, zastoupená společností OPTIMA spol. s r.o., žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: III/36051  Křižanov - Vídeň
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavba obsahuje: opravu úseku silnice III/36051 , procházejícího obcemi Křižanov, Dobrá Voda a Vídeň. Začátek úseku je v km. 0,000 v ulici Za Branou v Křižanově v místě napojení na silnici I/37., konec úpravy je v km 5,55896 v obci Vídeň v místě napojení na silnici III/36049. Celková délka opravy je 5,55896 km, základní šířka vozovky je 5,0 - 6,0m, v místech rozšíření až 8,9m, šířka nezpevněných krajnic je 0,50m. Stavba je koordinována s návrhy nových nebo rekonstruovaných chodníků v obcích Křižanov, Dobrá Voda a Vídeň.
 
7.08.2019 Průzkum internetu v domácnostech v ČR - Vrámci splnění cíle Evropské komise, aby 50 % evropských domácností mělo internetové připojení rychlejši než 100Mbit/s, představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu záměr spolupracovat s kraji na administraci finančních prostředků Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V současné době realizuje společnost Grant Thornton Advisory pro Ministerstvo průmyslu a obchodu průzkum, jehož cílem je zjištění skutečné poptávky domácností po internetu. Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Právě teď se rozhoduje o rozvoji sítí nové generace.
Ambicí průzkumu je zjistit, na co domácnosti internet využívají, zda jsou s ním spokojení a jaké jsou případně jejich představy. Průzkum se skládá z 15 otázek, které se dají vyplnit do 5 minut
(typ připojení, maximální rychlost internetu, cena atd,). Dotazík nalezneta na: https://grantthornton.eu/pruzkumint/
1.8.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 9.8.2019 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže).
19.07.2019 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí. - rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou. 
Dne 23.5.2019 podala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen "stavebník") žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. Výst/14592/2017-mu/2690/2017 ze dne 8.6. 2017 na stavbu : rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou Toto uvedené územní rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci tj. do 13.7.2019. Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí , jako stavební úřad příslušný podle par.13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění ( dále jen „stavební zákon“) podle par.93 odst.3 stavebního zákona prodlužuje o 5 let platnost tohoto územního rozhodnutí.
19.07.2019 Oznámení o zaháhejí stavebního řízení veřejnou vyhláškou - rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou. 
Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 3. července 2019 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ:70994234 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy: “Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)“
 
12.7.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 19.7.2019 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže).
2.07.2019 Rozpočtová opatření SVK Žďársko č.4 2019. V příloze naleznete rozpočtová optaření č.4 2019 Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
21.6.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 1.7.2019 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže).
17.6.2019 Veřejná vyhláška - územní plán obce Dobré Voda  Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Dobrá Voda. Vzhledem k rozsahu a členění dokumentace na grafickou a textovou část není možné vysvětlit na úřední desce úplné znění opatření obecné povahy - Územního plánu Dobrá Voda. Do úplného znění je možné nahlédnout na www stránkách Velkého Meziříčí.
10.6.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2019, které se bude konat dne 18. 6. 2019 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz.: https://samosprava.kr-vysocina.cz/zastupitelstvo
10.06.2019 Kůrovcová kalamita - výzva vlastníkům lesa. Pokračující srážkový deficit urychlil vývoj kůrovců a umožnil jim extrémně zvýšit jejich početní stavy. Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě, jako organizace vykonávající odbornou správu lesů v katastrálním území vaší obce, upozorňuje vlastníky lesů na probíhající kůrovcovou kalamitu. Podle průběhu prvního rojení a množství rojících se brouků, je zřejmé, že situace je vážná. Vyzýváme vlastníky lesů ke zvýšené aktivitě v kontrole lesních porostů. Optimální každých 7 – 10 dní.
V případě zjištění příznaků poškození stromů (usychající stromy se ztrátou jehličí, odlupující se kůra, výrony pryskyřice, ale zejména závrty v kůře nebo rezavohnědé drtinky na kmeni či patě stromů) je zapotřebí provádět okamžitá opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců. Tyto stromy je potřeba včas vytěžit a asanovat bezodkladně po těžbě – odkorněním či chemickým postřikem (kůrovci ve stádiu kukla, hnědý brouk) nebo odvozem k okamžitému zpracování mimo les.
Dále je pak nutné včas uklízet pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu vzniklou v zimním období či po letních bouřkách (zlomy, vývraty).
Je důležité místo výskytu kůrovce dále pravidelně sledovat, případě provést další těžbu a asanaci napadených stromů, které dříve ještě nejevily viditelné známky napadení. Je v zájmu vlastníka lesa upozornit též nečinné sousední vlastníky na rizika spojená s přemnožením kůrovce.
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého odborného lesního hospodáře.
31.5.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 7.6.2019 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže).
28.05.2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 V příloze naleznete výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 pro obec Dobrá Voda. Oficiální výsledky pro ČR na: https://volby.cz/pls/ep2019/ep?xjazyk=CZ.
28.05.2019 Rozpočtová opatření SVK Žďársko č.3 2019. V příloze naleznete rozpočtová optaření č.3 2019 Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
20.5.2019 Svoz nebezpěčného odpadu V pondělí 20.5. od 16.00 do 16.15 bude proveden svoz nebezpečného odpadu od zastávky autobusu firmou AVE.
9.5.2019 Valná hromada SVK Žďársko Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko - Usnesení z valné hromady SVK ze dne 25.4.2019 a schválený závěrečný účet SVK.
7.5.2019 Volby do Evropského parlamentu Starosta obce Dobrá Voda o z n a m u i e, že volby do Evropského parlamentu na území České republiky se uskuteční:
v pátek 24. května 2019 v době od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 25. května 2019 v době od 8.00 do 14.00 hodin
5.5.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2019, které se bude konat dne 14. 5. 2019 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz.: https://samosprava.kr-vysocina.cz/zastupitelstvo
3.05.2019 Závěrečný účet obca za rok 2018. V příloze naleznete záverečný účet obce za rok 2018, zprávu o výsledku hospodaření (viz úřední deska ze dne 9.4.2019), výkaz zisku a ztrát, rozhava (viz také úřední deska ze dne 5.4.2019)
2.05.2019 Rozpočtová opatření SVK Žďársko č.1 a č.2 2019. V příloze naleznete rozpočtová optaření č.1 a č.2 2019 Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
2.05.2019 Valná hromada Mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko. V příloze naleznete pozvánku na Valnou hromadu, která se koná dne 23. 05. 2019 a dále dokumenty, týkající se účetní uzávěrky.
29.4.2019 Ceny vodného a stočného 2018  Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018. Tato příloha je vyvěšena na webových stránkách - www.vodarenska.cz.
29.4.2019 Svoz domovního odpadu Technické služby Velké Meziříčí oznamují, že tento čtvrtek, tj. 2. května, nebude v naší obci svoz domovního odpadu. Proběhne až příští týden, ve čtvrtek 9. května, a poté již pravidelně vždy po čtrnácti dnech (následující svoz tedy bude až ve čtvrtek 23. května).
28.4.2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává podle § 51 a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31 . prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a ú č i n n o u asanaci zůstává zachována.
2. V lesích na území, které je tvořeno katastrálními územími, jež jsou uvedena v příloze č.1 tohoto opatření obecné povahy, která je jeho nedílnou součástí
2.1. se stanoví, že vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a klást lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, pro vádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
2.2. se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodílé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
2. 3. se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce až 5 metrů ve vzdálenosti pří měřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně 20 metrů, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště ;
2. 4. se stanoví, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle bodu 2.3., považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.

Více viz příloha
28.4.2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2019  Správce daně oznamuje, že ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 885145/19/2900-11460 -304013, jímž se uvedeným daňovým subjektum nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní pusobnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.
26.4.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 3.5.2019 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže).
9.4.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Přezkoumání bylo provedeno dne 21. záři 20í8 jako dílčí přezkoumání a dne 22. března 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce. Výsledek: Při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz příloha.
7.4.2019 Záměr prodeje pozemku  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par.č. 2183 a části 2182/13. (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
7.4.2019 Záměr prodeje pozemku  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par.č. 1847 o výměře cca 16 m2 (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
5.4.2019 Závěrečný účet obce za rok 2018 - návrh Návrh závěrečného účtu Obce Dobrá Voda za rok 2018 - dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
30.3.2019 SVK Žďársko - výsledek přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro dobrovolný svazek obcí "Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko" za obdoví 1.1.2018 do 31.12.2018.
27.3.2019 Valná hromada SVK Žďársko Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko - Usnesení z valné hromady SVK dne 19.3.2019 a schválený rozpočet SVK na rok 2019.
22.3.2019 Volby do Evropského parlamentu Starosta obce stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019, takto:
I) pro volební okrsek č.1 Dobrá Voda stanovuji minimální počet 6 členů okrskové volební komise (zapisovatel + 5 členů).
22.3.2019 Volby do Evropského parlamentu Starosta obce informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dobrá Voda pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019:
volební okrsek č. 1 se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103.
20.3.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 28.3.2019 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže).
16.3.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2019, které se bude konat dne 19. 3. 2019 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz.: https://samosprava.kr-vysocina.cz/zastupitelstvo
16.03.2019 Rozpočtová opatření č.7/2018 na konci roku. V příloze naleznete rozpočtová optaření č.7/2018 (na konci roku 2018) schválené starostou obce.
16.03.2019 Povinně zveřejňované informace Mikroregion Velkomezeříčsko-Bítešsko. Informace o zveřejňovaných dokumentech jsou na internetových stránkách na adrese: www.mikroregionvmb.cz. V příloze návrh rozpočtu na rok 2019, schválený závěrečný účet a střednědobý výhled.
8.3.2019 Veřejná vyhláška - projednání územního plánu obce Dobré Voda  Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování, pořizuje na žádost obce Územní plán Dobrá Voda (dále jen "ÚP"). ÚP se týká katastrálního území Dobrá Voda u Křižanova.
Oznamujeme, že veřejné projednání návrhu Územního plánu Dobrá Voda s odborným výkladem, se uskuteční dne 15. dubna 2019 (pondělí) v 15:00 hod. v kanceláři Úřadu obce Dobrá Voda.
Návrh ÚP bude od 7. 3. 2019 do 23. 4. 2019 vystaven k veřejnému nahlédnutí:
• na Úřadu obce Dobrá Voda
• na MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, kancelář č . 322
• na internetové adrese: www.velkemezirici.cz
8.3.2019 Záměr prodeje pozemku  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par.č. 825/1 o výměře 1305 m2 (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u
Křižanova.
1.3.2019 Valná hromada SVK Žďársko Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko svolává VALNOU HROMADU dne 19. 3. 2019 v 9.00 hodin (8.30 - 9.00 hodin prezence) do kongresového sálu HOTELU JEHLA ve Žd'áře nad Sázavou. Plánovaný program jednání, závěrečný účet, návrh rozpočtu na rok 2019, výhled výdajů SVK a příspěvky obcí v příloze.
15.2.2019 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost
Městský úřad Velké Meziříčí, Obecní živnostenský úřad dle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzít písemnost:
Oznámení o zahájení správního řízení č.j. ŽIV/33542/2019-zezu/14415/2019
Podnikatel Jiří Doležal, IČO: 46222952, Sídlo podnikání: 594 51, Dobrá Voda 84
Písemnost je připravena k převzetí na odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Velké Meziříčí,budova, Náměstí 27/28, 594 01 Velké Meziříčí.
 
6.2.2019 Změny ve vydávání cestovních dokladů  Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
• v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
• do 5 pracovních dnů
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Viz podrobné informace v příloze
1.2.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 8.2.2019 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže).
24.1.2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci   Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, na  základě  žádosti společnosti: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, stanoví přechodnou úpravy provozu:
Komunikace:  silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí
v místě: údržby a opravy komunikace
termín: 1.4. 2019 – 31.3.2020
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci
21.1.2019 Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Dobrá Voda Diecézní charitou Brno. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a na základě usnesení zastupitelstva obce Dobrá Voda ze dne 14. 12. 2018 poskytuje obec příjemci dotaci ve výši 10 000 Kč, a to nejpozději do 28.2.2019.
21.1.2019 Výzva vlastníkům lesa Teplé a suché počasí roku 2018 vyvolalo přemnožení kůrovců. V letošním roce lze předpokládat jejich rozšíření i do oblastí a lokalit doposud nenapadených. Vyzýváme vlastníky lesů, u kterých plníme funkci odborného lesního hospodáře, aby včas reagovali na upozornění o výskytu kůrovcového dříví a sami aktivně pravidelně kontrolovali svoje lesní porosty. Při zjištění jakýchkoliv počátečních příznaků poškození smrčin či jednotlivých stromů je zapotřebí provést smysluplné opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců v lesích.
21.1.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2019, které se bude konat dne 29. 1. 2019 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz.: https://samosprava.kr-vysocina.cz/zastupitelstvo
21.1.2019 Povině zveřejňované informace Mikroregion Velkomezeříčsko-Bítešsko. Informace o zveřejňovaných dokumentech jsou na internetových stránkách na adrese: www.mikroregionvmb.cz.  Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na adrese kanceláře Mikroregionu VelkomeziříčskoBítešsko: Náměstí 17, Velké Meziříčí, a to denně od 07.00-14.00 hodin.
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one