Úřední deska obce 2017
23.12.2017 SVK Žďársko  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársklo - rozpočtové provizorium na rok 2018 schválené předsednictvem SVK dne 13.12.2017
23.12.2017 SVK Žďársko  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársklo - rozpočtové opatření č.9 a č.10 schváleno předsednictvem dne 13.12.2017
23.12.2017 Volby prezidenta republiky. Starosta obce Dobrá Voda podle § 34 odst. 1 písm. a a § 34 odst. 3 zákona Č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e:
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční: dne 12. ledna 2018 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne 13. ledna 2018 v době od 8.00 do 14.00 hod. Případné II. kolo dne 26. ledna 2018 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne 27. ledna 2018 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místa konání voleb a volební okrsky: OKRSEKč.l - volební místnost: Zasedací místnost v kulturním domě, Dobrá Voda 103 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci Dobrá Voda.
21.12.2017 Záměr na pacht rybníka NOVÝ Starosta obce vyhlašuje záměr propachtování rybníka „Nový“, par. č.  231,  v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova, o výměře 3122 m2  od 1. 3. 2018 na dobu pěti let do 31. 12. 2022.
7.12.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2017, které se bude konat dne 12. 12. 2017 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
7.12.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 14.12.2017 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
7.12.2017 SVK Žďársko  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársklo - rozpočtové opatření č.8 schváleno předsednictvem dne 30.11.2017
7.12.2017 Veřejná vyhláška o projednání návrhu územního plánu Dobrá Voda Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje je pořizovatelem Územního plánu Dobrá Voda. Dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně zákona č. 350/2012 Sb., (dále jen "stavební zákon"), může každý do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem po vyvěšení) uplatnít u pořizovatele písemné připomínky k návrhu Územního plánu Dobrá Voda. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Připomínka musí být uplatněna písemně. Kromě vlastní připomínky musí být rovněž opatřena identifikačními údaji a popisem osoby, která ji uplatňuje. K připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. I, 2 a 3 se nepřihlíží.
Návrh Územního plánu Dobrá Voda bude vystaven na MěÚ Velké Meziříčí, odboru výstavby a reg. rozvoje po dobu 30-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky k veřejnému nahlédnutí. Návrh Územního plánu Dobrá Voda bude rovněž k nahlédnutí na internetové adrese: http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici.
Toto oznámení bude vyvěšeno od 1. 12. 2017 do 19. 1. 2018 (včetně) na úředních deskách Městského úřadu Velké Meziříčí a Obecního úřadu Dobrá Voda.
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap
 
30.11.2017 Návrh rozpočtu obce na rok 2018  V příloze návrh rozpočtu obce Dobráý Voda na rok 2018.
28.11.2017 Veřejnoprávní smlouva - dotace charitě Brno Dotace na Osobní asistence
22.11.2017 Počet členů volební komise. Dle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje starosta obce o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dobrá Voda pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018:
volební okrsek č. 1 se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103.
14.11.2017 Počet členů volební komise. Dle 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise při volbě prezidenta republiky, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018, takto: pro volební okrsek č. 1 v Dobré Vodě stanovuji minimální počet 6 členů okrskové volební komise.
14.11.2017 Povině zveřejňované informace Mikroregion Velkomezeříčsko-Bítešsko. Informace o zveřejňovaných dokumentech jsou na internetových stránkách na adrese: www.mikroregionvmb.cz. 
9.11.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 16.11.2017 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
7.11.2017 SVK Žďársko - rozpočtové opatření Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko - rozpočtové opatření č.7 schváleno předsednictvem dne 26.10.2017
27.10.2017 Veřejná vyhláška o projednání návrhu územního plánu Vídeň Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování dle § 6 odst. I písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále "stavební zákon), p oř izuje na žádost obce Územní plán Vídeň (dále jen "ÚP"). ÚP se týká
katastrálního území Vídeň. V souladu s ustanovením § 52 odst. I stavebního zákona Vám oznamujeme, že veřejné projednání návrhu ÚP s odborným výkladem se u skuteční dne 28. listopadu 2017 (úterý) v 15:30 na Obecním úřadu Vídeň.
27.10.2017 Záměr na prodej části pozemku Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par. č. 2182/13 o výměře cca 66 m2 (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda. Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
24.10.2017 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2017.
V Dobré Vodě: Počet osob zapsaných do výpisů voličů celkem 278, Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 178, Počet odevzdaných úředních obálek 178, Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 178, Volební účast 64 %. ANO2011 - 41hlasů, KDU-ČSL - 35hlasů, Česká pirátská strana - 26hlasů, Komunistická strana Čech a Moravy - 23hlasů, ĆSSD - 18hlasů, ODS - 10hlasů, TOP09 - 9hlasů. Výsledky jednotlivých stran v obci Dobrá Voda viz příloha.
Celkové výsledky a přehledy na: https://volby.cz/
24.10.2017 Program obnovy venkova VYSOČINA.
Smlouva o poskytnutí dotace - Rekonstrukce oplocení ZŠ a MŠ Dobrá Voda.
20.10.2017 Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. V příloza pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, která se bude konat dne 9.11.2017 od 15.00 v koncertním sále JUPITER club Velké Meziříčí. Program a potřebné materiály  viz příloha.
20.10.2017 Záměr na prodeje pozemků Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebních pozemků:
1) par. č. 824/5 o výměře 1207 m2 a 831/30 o výměře 71 m2 jako jeden celek
2) par. č. 824/4 o výměře 1222 m2 a 831/29 o výměře 66 m2 jako jeden celek
3) par. č. 824/3 o výměře 1217 m2 a 831/2 o výměře 67 m2 jako jeden celek
4) par. č. 824/2 o výměře 1214 m2 a 831/28 o výměře 70 m2 jako jeden celek
5) par. č. 824/1 o výměře 1274 m2
Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
6.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR Starosta obce Dobrá Voda podle § 15 odst. 1 zákonač. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 20. října 2017 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne 21. října 2017 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místa konání voleb a volební okrsky: OKRSEKč.1 volební místnost: Zasedací místnost v kulturním domě, Dobrá Voda 103 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci Dobrá Voda
21.09.2017 SVK Žďársko - rozpočtové opatření Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko - rozpočtové opatření č.6 schváleno předsednictvem dne 21.9.2017
21.9.2017 Svoz PDO ve čtvrtek 28.9. Ve čtvrtek (svátek 28.9.2017) svoz v obci zůstává.
21.9.2017 Autobusy Křižanov - změny. Na základě zápisu z kontrolního dne stavby I/37 Křižanov průtah dojde k přemístění zastávek a k úpravě vedení tras jednotlivých linek.
Objízdná trasa pro všechny spoje: Jívoví, dále I/37, dále na křižovatku se silnicí III/36051, dále po silnici III/36051, dále po místní komunikaci směr Kozlov, dále po silnici III/36046, dále po II/360 směr Křižanov. Trasa platí obousměrně. (objízdná trasa 5km)
Výlukové jízdní řády budou vydány na dobu od 22. 9. 2017 do 31. 10. 2017. Provoz bude takto zajištěn už od 21. 9. 2017. Pro linky které obsluhují dle jízdního řádu zastávku Křižanov,, domky bude zastávka přemístěna do přehledného a bezpečného prostoru na silnici II/360
19.9.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 26.9.2017 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
7.09.2017 Veřejnoprávní smlouva - chodník podél silnice Obec Dobrá Voda předložila návrh veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby chodník podél silnice III/36051. Chodník ze zámkové dlažby délka 43m, šířka 2m.
7.09.2017 SVK Žďársko - rozpočtové opatření Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko - rozpočtové opatření č.5 schváleno předsednictvem dne 31.6.2017
3.9.2017 Autobusy Křižanov - změny. V souladu s Rozhodnutím č.j. KUJI 50889/2017, Sp. Zn. ODSH 738/2017-Há/U došlo k přemístění zastávek a k úpravě vedení tras jednotlivých linek. Z důvodu zjištění, že nedojde k zahájení dalších čtyř etap, budou nově upraveny trasy linek a dojde k přemístění zastávky Křižanov - škola. Na základě informace od společnosti Zdar a. s., lze po dobu uzavírky využít pro obsluhu zastávky dvě varianty řešení. Pro směry od Dobré Vody a Jívového bude využita ulice U Školy, k otoční autobusu bude sloužit prostor před školou, kde bude zajištěno vyklizení všech vozidel a budou zde osazeny značky zákazu zastavení a stání. Zastávka Křižanov,,škola bude umístěna v prostoru před budovou školy. Škola zajistí informování žáků o přesunu zastávky a o zvýšení opatrnosti při otáčení autobusů. Pro směr od Pikárce bude využita objízdná trasa po ulici Meziříčská, Na Zahrádkách, točna přes ulici Luční a zpět na ulici Meziříčskou. Zastávku Křižanov,,škola budou obsluhovat pouze spoje, které byly sděleny městem Křižanov a zajišťují návoz a odvoz dětí ze školy. Výlukové jízdní řády budou vydány na dobu od 4. 9. 2017 do 31. 10. 2017, u linky 840123 bude platnost jízdního řádu od 3. 9. 2017 do 15. 9. 2017.
11.8.2017 Počet členů volební komise. Dle § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017 takto: pro volební okrsek č. 1 v Dobré Vodě stanovuji minimální počet 6 členů okrskové volební komise.
27.7.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 4.8.2017 od 19:30hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
15.07.2017 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad věcně příslušný, posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona, kterou dne 26.4.2017 podal BOHEMlA TEL, S.r.o., IČ 60491515, Libušská 210, Praha 4 zastupující Dial Telecom, a.s., lČ 28175492, Křižíkova č . p.237/36a, Karlín, 18600 Praha 86 (dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění: rozhodnutí o umístění stavby: napojení objektu VF Bory (ZRBOR) na trati DialT.
30.06.2017 Oznámení o zahájení územního řízení Dne 27.6.2017 podal Obec Dobrá Voda, IČ 00544175, Dobrá Voda č.p.103, 594 51 Křižanov žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby / o změně využití území / o změně vlivu užívání stavby na území / o dělení nebo scelování pozemků / o ochranném pásmu....
26.06.2017 SVK Žďársko - rozpočtové opatření Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko - rozpočtové opatření č.4 schváleno předsednictvem dne 22.6.2017
15.06.2017 Územní rozhodnutí - umístění stavby Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad věcně příslušný, posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona, kterou dne 5.4.2017 podal Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná č.p.1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení vydává rozhodnutí o umístění stavby: rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou.
12.06.2017 Záměr na prodej části pozemku Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par.č. 2182/13 o výměře cca 90 m2 (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova. Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
12.06.2017 Záměr na propachtování pozemků Zveřejňujeme tímto záměr na propachtování pozemků par.č. 755 o výměře 3829 m2 a par.č. 689 o výměře 2 413 m2 v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova. Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
12.06.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2017, které se bude konat dne 20. 6. 2017 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
8.6.2017 Prodej stavebních parcel v Dobré Vodě.. Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 2.6.2017 projednalo podmínky prodeje stavebních pozemků II. etapa.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodat šest stavebních pozemků za cenu 420,-- Kč/m2, s tím, že smluvně bude sjednáno předkupní právo obce do doby kolaudace stavby. Pokud dojde ke kolaudaci rodinného domu do 4 let od prodeje pozemku, bude kupujícímu vrácena částka 50,-- Kč/m2. Pokud stavba nebude zahájena do dvou let od prodeje pozemku, má kupující povinnost pozemek prodat zpět obci. Budou se prodávat pozemky viz plánek:
5.6.2017 Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. V příloza pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, která se bude konat dne 20.6.2017 od 15.00 v koncertním sále JUPITER club Velké Meziříčí. Program a potřebné materiály  viz příloha.
28.5.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 2.6.2017 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
20.05.2017 Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení Dne 26.4.2017 podala BOHEMIATEL, S.LO. , IČ 60491515, Libušská 210, Praha 4 zastupující Dial Telecom, a.s., IČ 28175492, Křižíkova č.p.237/36a, Karlín, 18600 Praha 86 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby : napojení objektu VF Bory (ZRBOR) na trasu DialT...
13.05.2017 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno pisemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16. listopadu 2016 podle § 5 odst. 3 zákona Č . 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodařeni). Přezkoumání bylo provedeno dne 5. prosince 2016 jako dílčí. Přezkoumání a dne 9. května 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Výsledek: při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda za rok 2016 nebyly zjíštěny chyby a nedostatky.
Příloha  704.98kB
Rozvaha  403.7kB
Výkaz FIN 2-12  491.24kB
10.05.2017 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Kozlov. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kozlov a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí. Návrh Zprávy je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 10.5.2017 do 12. 6. 2017 v budově-MěÚ Velké Meziřičí.
9.05.2017 Rozpočtový výhled  Zveřejněn rozpočtový výhled obce pro roky 2017 - 2023. Viz "Rozpočet obce" nebo příloha.
5.05.2017 Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení Dne 5.4.2017 podala Správa železnični dopravni cesty, statní organizace, žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
29.04.2017 SVK Žďársko Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016. Dále schválené rozpočtové opatření č.2/2017..
29.04.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2017, které se bude konat dne 9. 5. 2017 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
28.04.2017 Daň z nemovitosti Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí - přílohy od Finančního úřadu pro Kraj Vysočina.
20.04.2017 SVK Žďársko Usnesení valné hromady ze dne 30.3.2017 a přílohy.
20.04.2017 Záměr na prodej pozemku. Zveřejňujeme tímto záměr na prodej pozemku par. č. 820/9 o výměře 116 m2 (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
14.04.2017 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Bory. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bory a jeho vystaveni k veřejnému nahlédnutí. Návrh Zprávy je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 13.4.2017 do 15. 5. 2017 v budově-MěÚ Velké Meziřičí.
14.04.2017 Konkursní řízení na místo ředitele ZŠ MŠ Křižanov. Starostka městyse Křižanova vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvkové organizace U Školy 321, 59451 Křižanov. Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovn ících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organjzační a řídící schopnosti.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu nejdéle do 22. 5. 2017 nejdéle do 12.00 hod. na adresu: Městys Křižanov, Benešovo nám. 12, 594 51 Křižanov.
9.04.2017 Nařízení Státní veterinární správy. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina nařizuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelého plodu z důvodu výskytu moru včelího plodu v katastrálním území Horní Libochová. Pro chovatele včel z tohoto vyplývá několik povinností, které jsou popsány v přiloženém nařízení.
2.4.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 5.4.2017 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
24.3.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2017, které se bude konat dne 28. 3. 2017 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
16.3.2017 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničnim provozu"), na základě žádosti společnosti: Krajská správa a údržba silníc Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16 586 Ol Jihlava, IČ:00090450, TSÚ Žďár nad Sázavou, Jihlavská I, 59101 Žďár nad Sázavou, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silní čním provozu, stanoví přechodnou úpravy provozu.
komunikace: silnice II. tř., silnice lIT. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí
v místě: údržby a opravy komunikace
termín: 1.4.2017 - 31.3.2018
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci
spočívající v umístění dopravniho značení dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, které bylo odsouhlaseno příslušným orgánem Policie České republiky - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor služby dopravní policie, pod č.j. KRPJ-125956-lIČJ-2016-1600DP-AUG ze dne 25.11.2016.
15.3.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 27.3.2017 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
10.3.2017 Státní veterinární správa - ukončení veter. opatření. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina ukončuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelího plodu.
10.3.2017 Rozpočtové provizorium SVK Rozpočtové provizorium na rok 2017 schválené předsednictvem SVK dne 22.12.2016.Svaz vodovodlu a kanalizací Žd'ársko ve smyslu zákona 250/2000 Sb. přijalo rozhodnutí, aby po určitou dobu, nejdéle po období I.Q 2017 se Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko, řídil pravidly rozpočtového provizoria, tj, čerpání je povoleno ve výši 50% výdajú k loňské skutečnosti , mimo investičních nákladů, které mohou být čerpány neomezeně.
1.3.2017 Valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Předsednictvo SVK Žďársko svolává VALNOU HROMADU na 30.3.2017 v 9.00hodin do zasedací síně Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Navrhovaný program jednání a všechny přílohy naleznete v příloze.
10.2.2017 Oznámení o projednání návrhu Územního plánu Jívoví. Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 10.3.2017 v budově MěU Velké Meziříčí. Vše viz vyhláška v příloze.
10.2.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 17.2.2016 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
6.2.2017 Veřejná vyhláška o opakovaném veřejném projednání návrhu změny územního plánu Křižanov Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů včetně zákona č . 350/2012 Sb. (dále "stavební zákon), pořizuje na žádost obce Křižanov změnu územního plánu - týká se katastrálního území Křižanov a Bojanov u Heřmanova.
II. opakované veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek 2.3.2017 v 15hodin v zasedací místností Úřadu městise Křižanov
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one