9.12.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2014, které se bude konat dne 16. 12. 2013 v 11:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
 
9.12.2014 Pozvánka na volební valnou hromadu SDH Dobrá Voda V sobotu dne 13.12.2014 od 17:00hod se bude konat v KD Dobrá Voda Výroční valná hromada SDH Dobrá Voda, na kterou jste samozřejmě srdečně zváni. Na této valné hromadě proběhnou volby členů výkonného výboru SDH a kontrolní a revizní rady na další pětileté období.
 
9.12.2014 ÚZSVM - oznámení o výběrovém řízení - prodej majetku.  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno - oznámení o výběrovém řízení čís. BZR/44/2014 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jemuž podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ust. § 21 a násI. vyhlášky Ministerstva financí č 62/2001 Sb., po splnění všech zákonných podmínek: vyhlašuje dne 8.prosince 2014
výběrového řízení na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky
Prodávaný majetek:
1. stavební parc.č. 96, výměra 723 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba Dobrá Voda, č.p. 84, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č: St. 96
2. pozemková parc. č. 1820/1, výměra 984 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond
3. pozemková parc. č. 1823, vymera 32 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond
Minimální kupní cena nemovitých věcí činí 900.000,00 Kč, cena movitých věcí je pevná a činí 2.000,00 Kč.
Více viz přiložený soubor či odkaz:
http://www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku/budovy-stavby/detail/pozemky-stav-parc-c-96-s-budovou-Dobra-Voda-c-p-84-poz-parcc-18201-a--21040/
 
 
29.11.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 8.12.2014 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
14.11.2014 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. Valná hromada se koná dne 2.12.2013 od 15.00hodin v koncertním sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Program jednání a návrh rozpočtu na rok 2015 je v příloze.
 
14.11.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2014, které se bude konat dne 18. 11. 2013 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
 
7.11.2012 Ministerstvo Žovotního prostředí. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - předání stanoviska podle §10g k návrhu koncepce "Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020". Viz přiložený soubor.
 
7.11.2012 Záměr pronájmu rybníků. Starosta obce vyhlašuje záměr pronájmu rybníků "Nový", "Obecník", "V Sadě", "V Šébni", Demač" vše od 1.1.2015. Písemné žádosti je možné doručit na adresu obecního úřadu nejpozději do 3.12.2014.

 
 
7.11.2014 Záměr pronájmu pohostinství. Starosta obce vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě v Dobré Vodě - pohostinství, v majetku obce, od 1.1.2015. Písemné žádosti je možné doručit na adresu obecního úřadu nejpozději do 3.12.2014.

 
 
26.10.2014 Pozvánka na ustanovující zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. První zasedání nového zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 4.11.2014 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
23.10.2014 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav. údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 30.10.2014 od 07:30 do 15:45
Vypnutá oblast: celá obec Martinice, Dobrá Voda, oblast Martinice cihelna a závlaha
Odběratelská trafostanice Vídeň vepřín SZP (č. 201082)
Odběratelská trafostanice Martinice družstvo (č. 200430)
Odběratelská trafostanice DOBRÁ VODA ACTI BOYS (č. 201020)
Odběratelská trafostanice Dobrá Voda družstvo (č. 200139)
 
23.10.2014 Zahájení stavby v okolí železnice
SUDOP BRNO s.r.o.: Jako zpracovatel realizační dokumentace Vám oznamujeme na základě plné moci ze dne 12.6.2014 zahájení stavby "GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno, PS 714 Trubky HDPE v úseku zast. Laštovičky - žst. Křižanov , PS 714.2 Trubky HDPE v úseku žst. Sklené nad Oslavou - žst. Křižanov", jejímž investorem je Správa že lezniční dopravní cesty, státní organizace. Stavba bude realizována na základě územního rozhodnutí č.j. VÝST/17321/2013/3452/2013-mu ze dne 30.7.2013
Předpokládaný termín prací je stanoven na: 10/2014. Viz přiložený soubor.
 
18.10.2014 Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2.kolo
Výsledky hlasování ve volbách do Senátu parlamentu v ČR 2.kolo pro naší obec:
Zvěřinová Dagmar Ing., ČSSD 19hlasů
Bradáč František Ing., KDU-ČSL 48hlas
Výsledky hlasování ve volbách do Senátu parlamentu v ČR 2.kolo pro náš volební okres:
Zvěřinová Dagmar Ing., ČSSD 9.533 hlasů
Bradáč František Ing., KDU-ČSL 10.848 hlasů - získává mandát
 
 
16.10.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu - 2.kolo Volby do II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 17. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a 18. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1, je volební místnost v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103. viz přiložený soubor.
 
11.10.2014 Volby do zastupitelstva obce Dobrá Voda
Výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Dobrá Voda:
Z celkových 283 voličů v seznamu volilo 185 voličů, počet platných hlasů 1573. Volební účast byla tedy 65,72%. Kompletní výsledkový servis viz "Volby 2014" vlevo v menu. Nově zvolené zastupitelstvo obce (dle pořadí absolutních hlasů):
Sdruž. nez. kand. Dobrá Voda - Kubiš Jaromír, 126hlasů
Sdruž. nez. kand. Dobrá Voda - Zástěra Vladimír, 120hlasů
Hasiči pro obec - Badalík Miroslav, 88hlasů
Občan.sdruž.pro sport a mládež - Dlouhý Jiří, 80hlasů
Sdruž. nez. kand. Dobrá Voda - Špaček Miroslav, 79hlasů
Občan.sdruž.pro sport a mládež - Vítek Pavel, 63hlasů
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. - Pekárek Stanislav, 62hlasů
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. - Částková Jiřina, 57hlasů
Sdruž. nez. kand. Dobrá Voda - Vítek David, 36hlasů
 
11.10.2014 Volby do Senátu Parlamentu ČR - 1.kolo
Výsledky hlasování ve volbách do Senátu parlamentu v ČR 1.kolo pro naší obec:
Ptáček Jaroslav PaedDr., ODS 7hlasů
Stoček Petr Ing., KSČM 15hlasů
Stalmach Ladislav Mgr., STO 2hlasy
Komínek Miloš, SVAZ 6hlasů
Havlíček Jiří Mgr., TOP+STAN 5hlasů
Zvěřinová Dagmar Ing., ČSSD 23hlasů
Mička Josef Ing., SPO 1hlas
Kaštan Ivo, O.K. strana 2hlasy
Novák Petr, NK 16hlasů
Nekovář Jiří, Úsvit 7hlasů
Fendrych Josef, Svobodní 0hlasů
Bradáč František Ing., KDU-ČSL 58hlasů
 
9.10.2014 Valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Předsednictvo SVK Žďársko svolává VALNOU HROMADU na čtvrtek 30.10.2014 ve 9.00hodin do zasedací síně Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Navrhovaný program jednání a všechny podklady naleznete v příloze.
 
30.9.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 3.10.2014 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
30.9.2014 Oznámení o projednaném návrhu III. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Velké Meziříčí. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel") oznamuje, že dne 24.9. 2014 proběhlo projednání návrhu III. úplné aktualizace ÚAP ORP Velké Meziříčí (dále jen "aktualizace ÚAP").
Návrh aktualizace ÚAP je vystaven k nahlédnutí do 3. 10. 2014 v budově MěÚ Velké Meziříčí, kancelář č.322 a dále je zveřejněn v úplném znění na webových stránkách města Velké Meziříčí www.mestovm.cz - Odkaz: http://www.mestovm.czlcs/mestsky-urad/odbory/odbor-vystavby-a-regionalnihorozvoje/2260-uzemne-analyticke-podklady-orp-velke-mezirici
Vše viz příloha.
 
17.9.2014 ÚZSVM - oznámení o výběrovém řízení - prodej majetku.  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno - OZNAMENÍ o výběrovém řízení čís. BZR/38/2014 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jemuž podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ust. § 21 a násI. vyhlášky Ministerstva financí č 62/2001 Sb., po splnění všech zákonných podmínek: vyhlašuje dne 17.září 2014
2.kolo výběrového řízení (dale tez "VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky
Prodávaný majetek:
1. stavební parc.č. 96, výměra 723 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba Dobrá Voda, č.p. 84, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č: St. 96
2. pozemková parc. č. 1820/1, výměra 984 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond
3. pozemková parc. č. 1823, vymera 32 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond
Minimální kupní cena činí 1.200.000,00 Kč, cena movitých věcí je pevná a činí 2.000,00 Kč.
Více viz přiložené soubory.
 
23.8.2014 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise. V souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 491 /2001 Sb. , o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, pro volební okrsek č. 1 Dobrá Voda, paní Bc. Moniku Nedomovou, nar. 4. 5. 1987, trvale bytem Dobrá Voda č . p. 70, 594 51 Křižanov. Okrsková volební komise bude sídlit v zasedací místnosti obecního úřadu Dobrá Voda, č. p. 103.
 
23.8.2014 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce. Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise při volbách do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014 takto:
 - Pro volební okrsek č.1 Dobrá Voda stanovuji minimální počet 6 členů okrskové volební komise (zapisovatel + 5 členů) .
 
23.8.2014 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro konání voleb do zastupitelstev obcí. Starosta obce Dobrá Voda informuje volební strany, že pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, bude v obci Dobrá Voda vytvořen jeden volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103.
 
24.7.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 1.8.2014 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
10.7.2014 Seznam volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a potřebných podpisů na peticích. Starosta obce Dobrá Voda podle § 27 odst. 3 zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuje volební strany, že
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne 10. října 2014 od 14,00 do 22,00 hodin a dne 11. října 2014 od 8,00 do 14,00 hodin.
2. počet členů zastupitelstva obce je 9
3. počet volebních obvodů je jeden volební obvod
4. počty podpisů na peticích: Pro nezávislého kandidáta 5 %, tj. 18 podpisů, Pro sdružení nezávislých kandidátů 7 %, tj. 25 podpisů.
 
2.7.2014 Záměr prodeje pozemku.  Obec Dobrá Voda zveřejňuje tímto záměr na prodej části pozemku par.č.2182/7 o výměře cca 19m2. Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
 
18.6.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 27.6.2014 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
18.6.2014 Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko. V přílohách naleznete informace ohledně hospodaření Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. Jedná se o celkový stav majetku, závazků a pohledávek. Dále závěrečný účet za rok 2013 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu ze strany Krajského úřadu Kraje Vasočina. Vše viz příloha.
 
11.6.2014 Zpráva o výsledku hospodaření obce 2013 a závěrečný účet za rok 2013. Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 12. listopadu 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 6. května 2014 jako konečné přezkoumáni na základě žádostí obce v souladu s § 4 zákona č. 420/2004 Sb "o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek přezkoumání: při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V příloze naleznete celou zprávu ohledně přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2013.
 
28.5.2014 Volby do Evropského parlamentu.
Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ve volebním okrsku Dobrá Voda:
Z celkových 281 voličů v seznamu volilo 88 voličů a všichni měli platný hlas. Volební účast byla tedy 31,32%.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová - 36hlasů, 40,9%
Česká strana sociálně demokratická - 13hlasů, 14,8%
Česká pirátská strana - 10hlasů, 11,4%
Komunistická str.Čech a Moravy - 10hlasů, 11,4%
Koalice TOP 09 a STAN - 8hlasů, 9,1%
ANO 2011 - 5hlasů, 5,7%
Strana zelených - 4 hlasy, 4,5%
Úsvit přímé demokr.T.Okamury - 1hlas, 1,1%
Komunistická strana Československa - 1hlas, 1,1%

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v ČR:
Z celkových 8 395 132 voličů v seznamu volilo 1 527 367 voličů (platné hlasy: 1 515 492). Volební účast pro ČR byla 18,20%.
ANO 2011    - 4mandáty, 19,5%
TOP 09 a Starostové - 4mandáty, 19,5%
Česká strana sociálně demokratická - 4mandáty, 19,5%
Komunistická strana Čech a Moravy - 3 mandáty, 14,29%
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová - 3mandáty, 12,29%
Občanská demokratická strana - 2mandáty, 9,52%
Strana svobodných občanů - 1mandát, 4,76%
 
12.5.2014 SVK . celkové vyúčtování služeb. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2013. Za účelem naplnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích vyhotovuje SVK vyhodnocení kalkulací roku 2013. Vše viz příloha.
 
9.5.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2014, které se bude konat dne 13. 5. 2013 v 11:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
 
9.5.2014 Usnesení z valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. V příloze naleznete usnesení z valné hromady SVK Žďársko ze dne 26.3.2014.
 
25.4.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 2.5.2014 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
25.4.2014 Daň z nemovitých věcí v roce 2014. V příloze naleznete informace ohledně dani z nemovitých věcí pro rok 2014 - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, splatnost daně a informave ohledně složenek. Viz příloha.
 
17.4.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 25.4.2014 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
10.4.2014 Jmenování zapisovatelky volební okrskové komise. V souladu s ustanovením§ 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. a 24. května 2014, pro volební okrsek č. 1 Dobrá Voda, paní Bc. Moniku Nedomovou, nar. 4.5. 1987, trvale bytem Dobrá Voda č. p. 70, 59451 Křižanov.
 
21.3.2014 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. květen 2014. Dle zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, starosta obce stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23. května 2013 a 24. května 2013 takto:
1) pro volební okrsek č.1 Dobrá Voda je stanoven minimální počet 5 členů okrskové volební komise (zapisovatel + 4 členové)
 
21.3.2014 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro konání voleb do Evropského parlamentu. Pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. a 24.května 2014 , bude v obci Dobrá Voda vytvořen jeden volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č.103.
 
19.2.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 28.2.2014 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
11.2.2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 V příloze naleznete návrh rozpočtu obce na rok 2014 který bude projednáván na nejbližším zastupitelstvu.
 
16.1.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 24.1.2014 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
Pozvánka a plánovaný program jednání zastupitelstva obce dne 24.1.2014  40.8kB
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one