4.12.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2013, které se bude konat dne 10. 12. 2013 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
 
27.11.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 6.12.2013 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
24.11.2013 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. Valná hromada se koná dne 10.12.2013 od 15.00hodin v koncertním sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Program jednání a návrh rozpočtu na rok 2014 je v příloze.
 
20.11.2013 Oznámení o zahájení územního řízení. Jedná se o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Dobrá Voda, 4 OM, Mucha 3 - rozšíření distribuční soupravy NN pro připojení chat". Na pozemcích p.č. 663/1, p.č. 664/1, p.č. 664/2, p.č. 665, p.č. 666/1, p.č. 666/5, p.č. 2210 a p.č. 2211 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova p.č. 1236, p.č. 1239, p.č. 1249, p.č. 1380/3, v katastrálním území Horní Bory.
Popis stavby: Zemní kabelové vedení s příslušenstvím.
Více viz přiložený soubor.
 
20.11.2013 Záměr pronájmu pohostinství. Starosta obce vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě v Dobré Vodě - pohostinství, v majetku obce, od 15.12.2013. Písemné žádosti je možné doručit na adresu obecního úřadu nejpozději do 6.12.2013.
 
12.11.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 20.11.2013 od 7:30 do 15:30 hod. v obci Dobrá Voda. Vypnutá oblast bude severní část obce od č.p. 18, 31 (křižovatka s hlavní silnicí). Děkujeme za pochopení, E.ON Česká Republika, s.r.o.
 
8.11.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 19.11.2013 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
1.11.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA. V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2013, které se bude konat dne 12. 11. 2013 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
 
27.10.2013 Výsledky voleb do PSPČR pro obec Dobrá Voda. V naší obci z celkového počtu 273 voličů bylo odevzdáno 191 obálek a z toho byly 3 hlasy neplatné.Volební účast je tedy 69,96%. Podrobnosti na stránkách www.volby.cz

 
Vysledky_voleb_DV.JPG
 
 1. Česká str.sociálně demokrat.  47 hlasů 25,00%
 2. Komunistická str.Čech a Moravy  40 hlasů 21,27%
 3. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  37 hlasů 19,68%
 4. ANO 2011  18 hlasů 9,57%
 5. TOP 09  16 hlasů 8,51%
 6. Česká pirátská strana  11 hlasů 5,85%
 7. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  4 hlasy 2,12%
 8. Úsvit přímé demokr.T.Okamury  4 hlasy 2,12%
 9. Suver.-Strana zdravého rozumu  3 hlasy 1,59%
 10. Občanská demokratická strana  2 hlasy 1,06%
 11. Dělnic.str.sociální spravedl.  2 hlasy 1,06%
 12. HLAVU VZHŮRU - volební blok  1 hlas 0,53%
 13. politické hnutí Změna  1 hlas 0,53%
 14. Aktiv nezávislých občanů  1 hlas 0,53%
 15. Strana zelených  1 hlas 0,53%
 
 
27.10.2013 Celkové výsledky voleb do PSPČR. Volební účast 59,48%. Výsledky v tabulce pouze strany s mandáty, kompletní výsledky na www.volby.cz.
Vysledky_voleb_CR.JPG
 
 1. Česká str.sociálně demokrat.  20,45 % 50 mandátů
 2. ANO 2011  18,65 % 47 mandátů
 3. Komunistická str.Čech a Moravy  14,91 % 33 mandátů
 4. TOP 09  11,99 % 26 mandátů
 5. Občanská demokratická strana  7,72 % 16 mandátů
 6. Úsvit přímé demokr.T.Okamury  6,88 % 14 mandátů
 7. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  6,78 % 14 mandátů
 
 
23.10.2013 Pozvánka MAS Most Vysočiny o.p.s. vás srdečně zve na setkání zástupců obcí, podnikatelů, občanů a široké veřejnosti k tématice rozvojové strategie regionu na období let 2014-2020.
Setkání se bude konat dne 30.10. 2013 od 16.30 hod., v budově Městského úřadu městysu Křižanov.
 
25.9.2013 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise. V souladu s ustanovením §14e odst.7 zákona č.247/1 995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 25. a 26. října 2013, pro volební okrsek č.1 Dobrá Voda, paní Mgr. Vladimíru Čermákovou. nar. 19.5. 1982, trvale bytem Dobrá Voda č.p. 105, 59451 Křižanov. Okrsková volební komise bude sídlit v zasedací místnosti obecního úřadu Dobrá Voda, č.p. 103
 
25.9.2013 Pozvánka MAS Most Vysočiny o.p.s. vás srdečně zve na setkání zástupců obcí, podnikatelů, občanů a široké veřejnosti k tématice rozvojové strategie regionu na období let 2014-2020.
Setkání se bude konat dne 4.10. 2013 od 16.00 hod., v kulturním domě v městys u Křižanov.
 
19.9.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 27.9.2013 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
19.9.2013 Oznámení o době a místě konání voleb. Starosta obce Dobrá Voda oznamu, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v zasedací místnosti kulturního domu.
 
11.9.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA. V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2013, které se bude konat dne 17. 9. 2013 v 11:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
 
11.9.2013 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 2013. Dle zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 25. října 2013 a 26. října 2013 takto:
1) pro volební okrsek č.1 Dobrá Voda stanovuji minimální počet 5 členů okrskové volební komise (zapisovatel + 4 členové).
 
11.9.2013 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 25. a 26.října 2013 , bude v obci Dobrá Voda vytvořen jeden volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č.103.
 
1.8.2013 Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bory. Městský úřad Bory oznamuje zahájení projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Bory. Územní plán Bory nabyl účinnosti dne 5. 5. 2009. Projednávaný návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bory je zpracován za období květen-2009 - červen-2013.
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bory je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 26. 7. 2013 do 4.9. 2013 v budově MěÚ Bory - kancelář Č. 335.
 
4.7.2013 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2012. Vodárenské akciová společnost, a.s. za účelem naplnění povinnosti zveřejňuje vyhodnocení kalkulací za rok 2012. Vše je také dostupno na stránkách www.vodarenska.cz.
 
19.6.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Z důvodu plánovaných prací na zařízená distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a ravizních prací- bude přerušena dodávka elektrické energie dne:
čtvrtek 27.6.2013 od 20:00 do 6:00hod
čtvrtek 11.7.2013 od 20:00 do 6:00hod

Vypnutá oblast bude celá obec Dobrá Voda a jiné. Viz příloha.
 
19.6.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2013, které se bude konat dne 25. 6. 2013 v 11:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
 
19.6.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 28.6.2013 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
12.6.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda za rok 2012. Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 6. listopadu 2012 jako dílčí přezkoumání a dne 26. března 2013 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).
Při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 
12.6.2013 Závěrečný účet obce za rok 2012. Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů obec zveřejňuje závarečný účet za rok 2012.
 
7.06.2013 Nařízení Státní veterinární správy. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina nařizuje mimořádná veterinární opatření z důvodu výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel. Pro chovatele včel z tohoto vyplývá několik povinností, které jsou popsány v přiloženém nařízení.
 
6.6.2013 Pozvánka na valnou hromadu mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, která se koná dne 25.6.2013 od 15.00hod v koncertním sále Jupitel club Velké Meziříčí. Program, závěrečný účet a výsledky auditu hospodaření v příloze.
 
9.5.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2013, které se bude konat dne 14. 5. 2013 v 11:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
 
9.5.2013 Konzultace k EU dotacím pro podnikatele Firma WinterEuropeConsulting nabízí konzultaci ohledně EU dotací z programu Rozvoje venkova pro podnikatele. Viz příloha.
 
9.5.2013 Rušení ochranných pásem vodního zdroje Brno - Svratka - Pisárky Magistrát města Brna, Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství ruší ochranné pásmo vodního zdroje Brno - Svratka - Pisárky. Celé zdělení viz příloha.
 
2.5.2013 Záměr prodeje pozemků. Starosta obce zveřejňuje záměr na prodej části pozemku p.č. 2239 a pozemku p.č. 2182/1 o výměře cca 100m2 v majetku obce Dobrá Voda včetně obecní studny, která se na pozemku nachází.
Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě. V příloze naleznete plánek plánovaného prodeje pozemků.
 
2.5.2013 Veřejná vyhláška. Správce daně FÚ Velké Meziříčí oznamuje, že ode dne 26.4.2013 do dne 27.5.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve dnech pondělí a středa od 8:00 - 17:00 a ve dnech úterý, čtvrtek a pátek od 8:00-13:30 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se v něm uvedeným daňovám subjektům stanovuje daň z nemovitosti za rok 2013. Více viz přiložená soubor.
 
2.5.2013 Zápis a usnesení z valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. V příloze naleznete zápis a usnesení z valné hromady SVK Žďársko konané dne 28.3.2013.
 
18.4.2013 Veřejná vyhláška. MÚ Velké Meziříčí oznamuje Veřejné projednávání návrhu Územního plánu obce kozlov. Návrh bude projednáván dne 14.5.2013 v 13:00 na Obecním úřadu Kozlov. Návrh ÚP bude k veřejnému nahlednutí od 10.4.2013 do 22.5.2013. Více viz přiložený soubor.
 
11.4.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 19.4.2013 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
4.4.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Z důvodu plánovaných prací na zařízená distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a ravizních prací- bude přerušena dodávka elektrické energie dne:
středa 17.4.2013 od 7:15 do 17:00hod

středa 24.4.2013 od 7:15 do 17:00hod
Vypnutá oblast bude celá obec Dobrá Voda a jiné. Viz příloha.
 
22.3.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2013, které se bude konat dne 2. 4. 2013 v 11:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
 
7.3.2013 Valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Předsednictvo SVK Žďársko svolává VALNOU HROMADU na čtvrtek 28.3.2013 ve 13.30hodin do zasedací síně Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Navrhovaný program jednání a všechny podklady naleznete v příloze.
 
28.2.2013 Seminář o poskytování první pomoci. Znáte nejnovější postupy v poskytování první pomoci? Pokud váháte, přijďte 22.3.2013 v 17.00hod do Kulturního domu v Dobré Vodě. Doba trvání 2,5 - 3 hodiny. Seminář vede Bc. Aleš Vosáhlo, lektor s více než dvacetiletou praxí ve výjezdových skupinách pozemní i letecké zachranné služby. Kontakt a příadné další dotazy: p. Marcela Drápelová, tel. 737565009. Program a více informací viz přiložený soubor.
 
23.2.2013 Veřejná vyhláška. MÚ Velké Meziříčí oznamuje konzultaci Zprávy o uplatnění územního plánu Jívoví. Zpráva bude k nahlédnutí od 20.2.2013 do 22.3.2013 na úřední desce Jívoví, na MÚ Velké Meziříčí případně na www.mestovm.cz. Více viz přiložený soubor.
 
13.2.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 22.2.2013 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
13.2.2013 Posouzení zákonnosti obecně závažné vyhlášky č.1/2012 obce Dobrá Voda
K OZV č. 1/2012, která byla na Ministerstvo vnitra doručena dne 28. ledna 2013, uvádíme, že předmětná OZV je v souladu se zákonem. V případě, že máte zájem o bližší informace, zasíláme Vám v příloze též právní rozbor. Vše viz příloha.
 
6.2.2013 Návrh rozpočtu obce na rok 2013. V příloze naleznete návrh na rozpočet obce pro rok 2013. Návrh bude projednávat nejbližší zastupitelstvo.
 
27.1.2013 Výsledky 2.kola prezidentských voleb
Z celkového počtu 8 434 941 oprávněných voličů přišlo k volbám celkem 4 983 481 voličů, což je volební účast 59,11%. Počet platných odevzdaných hlasů byl 4 958 576 (99,5%). Vlastní výsledky také na oficiálním webu k volbám.
1. Miloš Zeman 2 717 405 hlasů, 54,80%
2. Karel Schwarzenberg 2 241 171hlasů, 45,19%
 
27.1.2013 Výsledky 2.kola prezidentských voleb v Dobré Vodě
V naší obci Dobrá Voda z celkového počtu 272 oprávněných voličů přišlo k volbám celkem 188 voličů, což je volební účast 69,12%. Počet platných odevzdaných hlasů bylo 187. Vlastní výsledky také na oficiálním webu k volbám.
Miloš Zeman 120hlasů, 64,17%
Karel Schwarzenberg 67hlasů, 35,82%
 
16.1.2013 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky.
Starosta obce Dobrá Voda oznamuje, že II.kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 25.1.2013 od 14.00hod do 22.00hod a v sobotu 26.1.2013 od 8.00hod do 14.00hod. Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti kulturního domu v Dobré Vodě č.103. V den volby prezidenta republiky obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti. Celé oznámení a detaily viz příloha.
 
2.1.2013 Výsledky 1.kola prezidentských voleb v ČR. V ČR z celkového počtu 8 435 522 oprávněných voličů přišlo k volbám celkem 5 171 666 voličů, což je volební účast 61,31%. Počet platných odevzdaných hlasů bylo 5 143 966 (99,53%). Vlastní výsledky níže a také na oficiálním webu k volbám.
 
1. Miloš Zeman 24,21%
2.
Karel Schwarzenberg 23,40%
3. Jan Fischer 16,35%
4.
Jiří Dienstbier 16,12%
5. Vladimír Franz 6,84%
6.
Zuzana Roithová 4,95%
7. Taťana Fischerová 3,23%
8. Přemysl Sobotka 2,46%
9. Jana Bobošíková 2,39%
Výsledky_1_kolo_CR_resize.jpg
 
2.1.2013 Výsledky 1.kola prezidentských voleb v Dobré Vodě. V naší obci z celkového počtu 275 oprávněných voličů přišlo k volbám celkem 205 voličů, což je volební účast 74,55%. Počet platných odevzdaných hlasů bylo 205. Vlastní výsledky níže a také na oficiálním webu k volbám.
 
 
1. Miloš Zeman 84hlasů
2.
Karel Schwarzenberg 34hlasů
3.
Jiří Dienstbier 27hlasů
4.
Zuzana Roithová 25hlasů
5.
Jan Fischer 18hlasů
6.
Vladimír Franz 8hlasů
7.
Taťana Fischerová 5hlasů
8.
Jana Bobošíková 3hlasy
9. Přemysl Sobotka 1hlas 
Výsledky_DV_1_kolo_resize.jpg
 
2.1.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 11.1.2013 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 
Pozvánka a plánovaný program jednání zastupitelstva obce dne 11.1.2013  35.54kB
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one