20.12.2012 Zasedání okrskové volební komise. Starosta obce tímto oznamuje členům volební okrskové komise pro volbu prezidenta České Republiky že v pátek 21.12 2012 od 18:00 se uskuteční zasedání této komise.
5.12.2012 Zpráva o uplatňování územního plánu Dobrá Voda v uplynulém období 2008-2012. Na základě ustanovení § 55 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, pořizovatel předkládá zastupitelstvu obce "Zprávu o uplatňování územního plánu Dobrá Voda" za obdobi 05/2008 - 05/2012
5.12.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 14.12.2012 od 18:30hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách
28.11.2012 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise. V souladu s § 14 odst. 1 písm. e) a § 19 zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, jmenuje starosta obce zapisovatelkou okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky paní Bc. Moniku Nedomovou. Viz příloha
22.11.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2012, které se bude konat dne 27. 11. 2012 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru
14.11.2012 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky. Starosta obce Dobrá Voda oznamuje, že volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 11.1.2013 od 14.00hod do 22.00hod a v sobotu 12.1.2013 od 8.00hod do 14.00hod. Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti kulturního domu v Dobré Vodě č.103. Celé oznámení a detaily viz příloha
14.11.2012 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko a návrh rozpočtu. Oznamujene Vám tímto termín konání valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko a to dne 6.12.2012 od 15:00hod v koncertním sálu Jupitel clubu Velké Meziříčí
7.11.2012 Oznámení - Územní plán obce Vídeň. MÚ Velké Meziříčí oznamuje že zpracoval "Zprávu o uplatnění územního plánu Vídeň". Zpráva bude vystavena k veřejnému nahlednutí po dobu od 9.11.2012 do 10.12.2012. Viz přiložený soubor kompletního oznámení
7.11.2012 Stanovení minimálniho počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky dne 11. a 12.1.2013. Dle zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise při volbách prezidenta republiky, které se uskuteční ne dnech 11.ledna 2013 a 12.ledna 2013, případné druhé kolo ve dnech 25.ledna a 26.ledna 2013, takto:
1) pro volebni okrsek č.1 Dobrá Voda stanovuji minimálni počet 5 členů okrskové volební komise
7.11.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 23.11.2012 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách. Před tímto zastupitelstvem se od 17:00hod uskuteční v zasedací místnosti kulturního domu veřejná schůze s občany
31.10.2012 Záměr pronájmu pohostinství. Starosta obce vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě v Dobré Vodě - pohostinství, v majetku obce, od 1.12.2012. Písemné žádosti je možné doručit na adresu obecního úřadu nejpozději do 12.11.2012
31.10.2012 Záměr pronájmu rybníka Nový. Starosta obce vyhlašuje záměr pronájmu rybníka "Nový" od 1.1.2013. Písemné žádosti je možné doručit na adresu obecního úřadu nejpozději do 12.11.2012
31.10.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina. Ustanovující zasedání zastupitelstva kraje č.6/2012 se bude konat dne 9.11.2012 ve 14:00hod v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz příloha
19.10.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 26.10.2012 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách
14.10.2012 Výsledky voleb do zastupitelstva kraje Vysočina. V kraji Vysočina bylo počet oprávněných voličů celkem 415 794 a počet odevzdaných platných hlasů celkem bylo celkem 164 072, odevzdaných obálek bylo 170 350 což je volební účast 41,05%.
Přehled zisku mandátů:
ČSSD 17mandátů,  37,78%, 
48 022hlasů
KSČM 11mandátů,  24,44%, 
32 119hlasů
KDU-ČSL 7mandátů,  15,56%,  20 243hlasů

ODS  5mandátů, 11,11%,  16 888hlasů
Pro Vysočinu 3mandáti,  6,67%,  10 476hlasů
TOP 09 a Starostové pro Vysočinu 2mandáti, 4,44%,  8 302hlasů
Jmené seznamy zvolených zastupitelů a náhradníků jsou v přiloženém souboru. Jedná se o zápis o výsledku voleb - převzato z www.volby.cz
13.10.2012 Výsledky voleb do zastupitelstva kraje Vysočina. V naší obci bylo počet oprávněných voličů celkem 275 a počet odevzdaných hlasů celkem bylo 140, což je volební účast 50,9%.
Počet hlasů pro jednotlivé strany v obci Dobrá Voda:
KDU-ČSL                      39hlasů   27,85%
ČSSD                           30hlasů   21,43%
KSČM                           27hlasů   19,29%
Starostové pro občany    11hlasů     7,86%
ODS                             10hlasů     7,14%
SPO Zemanovci              5hlasů      3,57%

Všechny hlasy a výsledky pro obec Dobrá Voda viz přiložený soubor
11.10.2012 Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy. Zastupitelstvo Kraje Vysočina oznamuje, že na svém 5. zasedání dne 18.9.2012 rozhodlo o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy. Toto řeší změny oproti původním Zásadám územního rozvoje Kraje Vysočina především v oblasti doprvní a technické infrostruktury a v oblasti ochrany krajinného rázu. Celá vyhláška viz přiložený soubor
27.9.2012 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje. Starosta obce Dobrá Voda podle §27 zákona č.130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva kraje Vysočina se uskuteční dne 12.října od 14.00 do 22.00hod  a dne 13.října od 8.00 do 14.00hod.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Dobrá Voda čp.103 (zasedací místnost obecního úřadu)

Podrobnosti viz přiložený soubor
21.9.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 27.9.2012 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách
13.9.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 21.9.2012 od 19:30hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách
13.09.2012 Jiří Běhounek varuje před konzumací nebezpečného alkoholu V souvislosti s rostoucím počtem hlášených úmrtí po požití nebezpečného pančovaného
alkoholu doporučuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek všem spoluobčanům vyvarovat se jakékoli konzumace alkoholu nejistého původu. I přesto, že kontrolní orgány intenzivně hledají zdroj a původ nebezpečných tekutin, nikdo neví, jaké množství
smrtelně jedovatého alkoholu je aktuálně v oběhu. Důležité odkazy: Toxikologické informační středisko: http://www.tis-cz.cz/, www.mzcr.cz Informační linka při podezření na otravu: 224 919 293, 224 915 402
31.08.2012 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise Starosta obce jmenuje zapisovatelku okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina, konané ve dnech 12. a 13. 10. 2012, pro volební okrsek č.1 Dobrá Voda, která bude sídlit v zasedací místnosti obecního úřadu DObrá Voda, č.p. 103, paní Bc. Moniku Nedomovou, nar. 4.5.1987, trvale bytem Dobrá Voda č.p.70
31.08.2012 E.ON - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (Pozemků) E.ON Česká Republika žádá vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického dostribučního zařízení. Ochranná pásma, vzdálenosti apod. vše viz příloha. Bližší info také na telefonu 566 655 742
27.08.2012 Informace o počtu a sídle volebního okrsku. Dle ust. § 15 písm. f) zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje starosta obce volební strany o počtu a sídle volebního okrsku v Dobré Vodě pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina konaných ve dnech 12. a 13. října 2012. Volební okrsek č.1: volební místnost - zasedací místnost obecního úřadu v Dobré Vodě
22.08.2012 Nařízení Státní veterinární správy. Krajská vererinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina nařizuje mimořádná veterinární opatření z důvodu výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Kraji Vysočina. Pro chovatele včel z tohoto vyplívá několik povinností, které jsou popsány v přiloženém nařízení.
 
9.8.2012 Stanovení minimálniho počtu členů okrskové volební komise při volbách do Zastupitelstva kraje Vysočina. Dle §15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise při volbách do Zastupitelstva kraje Vysočina, které se uskuteční ve dnech 12.a 13. 10.2012, takto:
1) pro volebni okrsek č.1 Dobrá Voda stanovuji minimálni počet 6 členů okrskové volební komise
9.8.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 17.8.2012 od 20:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách
26.7.2012 Územní plán obce Křižanov. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, oznamuje v souladu s §47 ods. 2 stavebního zákona že zahajuje projednávání návrhu Zadání územního plánu Křižanov. Viz přiložené dokumenty
6.7.2012 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2011. Za účelem naplnění povinnosti vyplívající Vodárenské akciové společnosti (Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko) z ustanovení §36 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích zasílámě (zveřejňujeme) vyhodnocení kalkulací za rok 2011
22.6.2012 Záměr prodeje pozemků. Obec Dobrá Voda zveřejňuje záměr na prodej části pozemku par.č.70 o výměře cca 50m2 a pozemku par.č.2182/13 o výměře 95m2 v majetku obce Dobrá Voda
14.6.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 22.6.2012 od 19:30hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách
2.6.2012 Závěrečný účet obce za rok 2011. Dle § 17 zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dále výsledek zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2011 ze dne 19.4.2012 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Vše naleznete v příloze
17.05.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 23.5.2012 od 10:15 do 12:15 hod. v obci Dobrá Voda. Vypnutá oblast bude celá dobrá Voda vyjma nových RD na severu obce. Děkujeme za pochopení, E.ON Česká Republika, s.r.o
10.05.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2012, které se bude konat dne 15. 5. 2012 v 11:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one